Va­kuut­ta­va ja hal­vin BILTEMA PL 650

Tee Itse - - JÄTTITESTI -

vai­kut­taa en­si­nä­ke­mäl­tä ke­vyel­tä ja hep­poi­sel­ta. Ko­nees­ta on kar­sit­tu pois kaik­ki yli­mää­räi­nen, ei­kä kah­vo­jen muo­toi­luun ole kiin­ni­tet­ty ko­vin pal­jon huo­mio­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta ko­ne so­pii kä­siin var­sin hy­vin. Höy­lää on help­po oh­ja­ta, ja se te­kee mel­ko siis­tiä jäl­keä.

Ko­ne ei ole ko­vin vank­kaa te­koa, mut­ta sil­lä on mu­ka­va työs­ken­nel­lä. Myös ko­neen hin­ta tun­tuu mu­ka­val­ta. Sil­lä on iso mer­ki­tys mo­nel­le tee se it­se -ra­ken­ta­jal­le.

On­nit­te­lem­me Bil­te­maa lois­ta­vas­ta ko­nees­ta, jo­ka so­pii sa­tun­nai­seen käyt­töön. PL 650 on sel­väs­ti hyvä os­tos.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.