Näin löy­dät hil­jai­sen mal­lin

Tee Itse - - TESTI -

Hel­poin ta­pa ra­joit­taa läm­pö­pum­pun me­lua on os­taa mah­dol­li­sim­man hil­jai­nen mal­li. Ul­ko­yk­si­kön me­lu­ta­so ker­ro­taan ko­neen ener­gia­to­dis­tuk­ses­sa. Ope­tam­me, mi­ten tul­kit­set mer­kin­tö­jä. Mer­kin­nät ker­to­vat myös si­säyk­si­kön me­lu­ta­son ja sen, kuin­ka pal­jon säh­köä pumppu ku­lut­taa läm­mit­tä­mi­seen ja jääh­dyt­tä­mi­seen.

Ää­ni­sym­bo­lil­la ja ta­lon ku­val­la mer­ki­tyt koh­dat ker­to­vat, kuin­ka ko­vaa ään­tä il­ma­läm­pö­pump­pu pi­tää. Pie­net­kin erot ovat mer­kit­tä­viä, sil­lä de­si­be­lias­teik­ko on lo­ga­rit­mi­nen.

SEER-lu­ku ker­too, kuin­ka te­hok­kaas­ti pumppu vii­len­tää il­maa läm­pi­mä­nä ke­sä­päi­vä­nä. Tä­mä mal­li vii­len­tää il­maa hyö­ty­suh­teel­la 6,6. Ta­lon ul­ko­puo­lel­la ole­va ää­ni­sym­bo­li ker­too, kuin­ka ko­vaa ään­tä ul­ko­yk­sik­kö pi­tää. Il­ma­läm­pö­pum­pus­sa on sa­man­lai­nen ener­gia­merk­ki kuin kai­kis­sa isois­sa ko­din säh­kö­lait­teis­sa.

Myös sisäyksikk­ö pi­tää ään­tä, jo­ten hil­jai­sen mal­lin et­si­mi­nen kan­nat­taa.

HTaøl­jotn­tas­lies­räep­nuionl­deel­la ioh­leuv­sae­tä, äv­ni­sies­ry, mhv­boor­li mkearn­to­goe idl­mecailbäem­l pöv­paurm­peup­nus­mis­päeynk­sisk­töøn­jemr ein­lud­teans­doønr.s. Suu­rin osa ul­ko­yk­si­kön ää­nes­tä suun­tau­tuu eteen­päin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.