It­se ra­ken­ne­tut por­taat

Tee Itse - - TESTI -

Por­tai­den te­ke­mi­nen alus­ta as­ti ei so­vi aloit­te­li­jal­le, sil­lä ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan pal­jon ra­ken­nus­ko­ke­mus­ta ja oi­keat työkalut.

Nä­mä por­taat ovat suo­rat. Rei­si­lank­kui­hin ei teh­dä ko­lo­ja as­kel­mien upot­ta­mis­ta var­ten, vaan as­kel­mat tue­taan le­vyn­pa­la­sil­la. Ne ei­vät ero­tu por­tais­ta sen jäl­keen, kun rei­si­lan­kut on maa­lat­tu.

4 Mer­kit­se as­kel­mien ja si­vu­le­vy­jen pai­kat rei­si­lank­kuun. Le­vyt ja as­kel­mat asen­ne­taan vuo­ro­tel­len. Si­vu­le­vyt ruu­va­taan aluk­si kiin­ni vain yh­del­lä ruu­vil­la.

1 Sa­haa as­kel­mat. Näi­den por­tai­den as­kel­mat teh­dään tam­mi­pöy­tä­le­vys­tä, jo­ka sa­ha­taan 30 sent­tiä le­veik­si pa­loik­si upo­tus­sa­hal­la. Sen jäl­keen as­kel­mat sa­ha­taan oi­kean le­vyi­sik­si.

2 Sa­haa as­kel­mien vä­li­set taus­ta­le­vyt. Näi­den por­tai­den taus­ta­le­vyt teh­dään 10 mil­liä pak­sus­ta MDF­le­vys­tä. Voit sa­ha­ta le­vyt kä­si­sirk­ke­lil­lä tai upo­tus­sa­hal­la.

3 Sa­haa si­vu­le­vyt. Ne kiin­ni­te­tään rei­si­lank­kui­hin as­kel­mien vä­liin.

5 Kiin­ni­tä rei­si­lan­kut. Asen­na rei­si­lan­kut aluk­si oi­keal­le etäi­syy­del­le toi­sis­taan. Voit käyt­tää as­kel­maa apu­na mit­taa­mi­ses­sa. Alim­mat si­vu­le­vyt lii­ma­taan kiin­ni. Lo­put si­vu­le­vyt kiin­ni­te­tään vas­ta as­kel­mien jäl­keen.

9 Ruu­vaa as­kel­mat kiin­ni ul­ko­puo­lel­ta. Po­raa rei­si­lank­ku­hin reiät si­sä­puo­lel­ta ja asen­na 5x80 mil­lin ruuvit ul­ko­puo­lel­ta. Voit käyt­tää apu­na kul­mais­tuk­kaa.

6 Ruu­vaa por­taat kiin­ni ylä­pääs­tä. Rei­si­lank­ku­jen pää­hän on kiin­ni­tet­ty taus­ta­le­vy, jon­ka voi ruu­va­ta kiin­ni vä­li­poh­jan lat­tia­palk­kei­hin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.