ERI­LAI­SIA PEITELISTO­JA

Tee Itse - - PERUSASIAT -

SUO­RA PEITELISTA

Suo­ra peitelista, jos­sa on nel­jä te­rä­vää nurk­kaa. Se­kä kä­sit­te­le­mät­tö­miä et­tä maa­lat­tu­ja mal­le­ja. Mark­ki­noi­den hal­vin peitelista.

MUOVILISTA­T

Muo­vi­pei­te­lis­to­jen va­li­koi­ma on ra­jal­li­nen, ja mal­le­ja on käy­tän­nös­sä kak­si: suo­ra­reu­nai­nen ja pyöristett­y. Muovilista­t ei­vät hal­kea, ei­kä nii­tä tar­vit­se maa­la­ta.

PYÖRISTETT­Y PEITELISTA

Ta­val­li­nen suo­ra peitelista, jos­sa on kak­si pyö­ris­tet­tyä reu­naa. Vain hie­man kal­liim­pia kuin suo­rat pei­te­lis­tat.

JOHTOLISTA­T

Osa muo­vi­lis­tois­ta on ont­to­ja, jot­ta nii­den sisään voi asen­taa säh­kö­joh­to­ja. Se on kä­te­vää, jos joh­to pi­tää ve­tää oven toi­sel­le puo­lel­le. Johtolista­t nap­sau­te­taan kiin­ni sei­nään ruu­vat­ta­viin kiin­nik­kei­siin.

KORISTEPEI­TELISTA

Rau­ta­kau­pois­sa on pal­jon eri­lai­sia ko­ris­te­pei­te­lis­to­ja. Lis­tat voi myös höy­läyt­tää tie­tyn mal­lin mu­kaan, mut­ta se on kal­lis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.