7 MONILINJAL­ASERIA

"Hy­vä os­tos" mak­saa vain 130 euroa

Tee Itse - - FRONT PAGE - TESTITOIMI­TTAJA MAR­TIN MOGENSEN

Mo­ni­lin­ja­la­ser hei­jas­taa ym­pä­ril­leen yh­te­näi­sen lin­jan. Sii­tä on hyö­tyä esi­mer­kik­si lat­tian ta­soit­ta­mi­ses­sa, te­ras­sin ra­ken­ta­mi­ses­sa ja vä­li­sei­nän te­ke­mi­ses­sä. Tes­ta­sim­me seit­se­män suo­sit­tua mal­lia, joi­den hin­nat, laa­tu ja toi­min­not eroa­vat toi­sis­taan sel­väs­ti.

Mo­ni­lin­ja­la­ser muis­tut­taa lin­ja­ja ris­ti­lin­ja­la­se­rei­ta mut­ta on nii­tä sel­väs­ti kä­te­väm­pi. Mo­ni­lin­ja­la­se­ris­sa on enem­män lin­jo­ja, ja ne hei­jas­tu­vat jo­ka puo­lel­le. Sii­tä on hyö­tyä esi­mer­kik­si lat­tian ta­soit­ta­mi­ses­sa ja keit­tiö­kaap­pien asen­ta­mi­ses­sa, sil­lä la­se­rin voi pys­tyt­tää yh­teen paik­kaan huo­neen kes­kel­le.

Mo­ni­lin­ja­la­se­rien va­li­koi­ma on ra­jal­li­nen. Va­lit­sim­me tes­tiin seit­se­män mal­lia, joi­ta myy­dään rau­ta- ja verk­ko­kau­pois­sa. La­se­rei­den hin­ta, laa­tu ja toi­min­not vaih­te­le­vat suu­res­ti. Kol­me la­se­reis­ta mak­saa noin 150 euroa, mut­ta kal­lein mal­li mak­saa pe­rä­ti 600 euroa. Joi­ta­kin lait­tei­ta myy­dään ris­ti­lin­ja­la­se­rei­na.

Kaik­ki tes­ta­tut la­se­rit ovat tark­ko­ja, hei­jas­ta­vat ym­pä­ril­leen vaa­ka­suo­ran lin­jan ja vä­hin­tään yh­den pys­ty­lin­jan. Kal­leim­mat mal­lit pys­ty­vät pal­jon muu­hun­kin. Sik­si oli yl­lät­tä­vää, et­tä tes­tin voit­ta­jak­si nousi kes­ki­hin­tai­nen mal­li.

Hei­lu­rin va­ras­sa ole­va pei­li pi­tää lin­jan vaa­ka­suo­ras­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.