Maa­laa keittiö uusik­si. Ovien maa­laa­mi­nen on näin help­poa.

Tee Itse - - CONTENTS -

Pöy­tä­le­vyt ovat 60 sent­tiä le­vei­tä ja nel­jä sent­tiä pak­su­ja. Piir­rä mer­kit 41 mil­liä reu­nas­ta ja ve­dä vii­vat le­vyn mo­lem­mil­le puo­lil­le ja reu­noil­le. Yli­mää­räi­nen mil­li var­mis­taa, et­tä ta­pit ei­vät jää pin­nan al­le ja le­vys­tä tu­lee ta­sai­nen hio­mi­sen jäl­keen.

1 Mit­taa le­vyn kes­ki­koh­ta ja piir­rä en­sim­mäi­nen tap­pi. Ta­pin le­veän pään pi­tää ol­la suun­nil­leen yh­tä le­veä kuin le­vy on pak­su eli noin 40 mil­liä. Ta­pin ty­vi on noin puo­let ka­peam­pi. Tar­kis­ta, et­tä tap­pien ja­ko so­pii.

4 Sa­haa vii­vo­ja pit­kin. Pu­ris­ta le­vy kiin­ni ja sa­haa vii­vaa pit­kin vii­voi­te­tun alu­een puo­lel­ta. Sa­haa tar­kas­ti vaa­ka­vii­vaan as­ti. Puun mo­lem­mil­le puo­lil­le piir­re­tyt vii­vat hel­pot­ta­vat sa­haa­mis­ta.

2 Piir­rä ta­pit. Mit­taa ja var­mis­ta, et­tä ta­pit so­pi­vat le­vyn le­vey­teen. Piir­rä kaik­ki ta­pit le­vyn pääs­tä vii­vaan as­ti. Tar­kis­ta, et­tä sin­kan kul­ma on noin 15 as­tet­ta. Kul­ma ei saa ol­la te­rä­väm­pi!

5 Naar­mu­ta puun pin­ta rik­ki. Tee viil­lot vii­vo­jen koh­dal­le te­rä­väl­lä mat­to­veit­sel­lä. Se hel­pot­taa puun veis­tä­mis­tä.

6 Veis­tä ala­reu­nat. Ase­ta talt­ta vii­val­le ja lyö te­rä 3–4 mil­lin sy­vyy­teen. Kal­lis­ta talt­taa hie­man it­seä­si koh­ti.

Veis­tä vii­voi­te­tut osat ir­ti le­vyn pään suun­nas­ta. Pidä talt­taa suo­ra puo­li ylös­päin ja hie­man alas­päin kal­lel­laan. Loh­kai­se puun­pa­la­set ir­ti las­tu ker­ral­laan. Jat­ka veis­tä­mis­tä le­vyn puo­li­vä­liin as­ti, kään­nä le­vy ym­pä­ri ja veis­tä lo­put toi­sel­ta puo­lel­ta.

Piir­rä mer­kit le­vyn toi­sel­le puo­lel­le. Piir­rä vii­vat pää­tyyn suo­ra­kul­man avul­la. Ir­ti veis­tet­tä­vät osat kan­nat­taa vii­voit­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.