PIENET NAULAT OVAT TÄRKEIMPIÄ

Tee Itse - - CONTENTS - Sø­ren Prien, pää­toi­mit­ta­ja ja tee se it­se -mies

Pa­ri kuu­kaut­ta sit­ten au­toin naa­pu­ria­ni te­ke­mään uu­den keit­tiön. Hän oli koon­nut kaik­ki kaa­pit val­miik­si, mut­ta ei saa­nut asen­net­tua nii­tä suo­raan. Aluk­si luu­lim­me, et­tä sok­ke­li oli vi­nos­sa, mut­ta sii­nä ei ol­lut mi­tään vi­kaa.

Ky­se oli jos­tain pal­jon pa­hem­mas­ta. Naa­pu­ri­ni unoh­ti tar­kis­taa, et­tä kaa­pit ovat suo­ra­kul­mai­sia, en­nen kuin niit­ta­si nii­den taus­ta­le­vyt kiin­ni. Sen seu­rauk­se­na seit­se­män kym­me­nes­tä kaa­pis­ta oli vi­no­ja, ei­kä kaap­pe­ja voi­nut enää oi­kais­ta hel­pos­ti. Sii­tä tu­li pit­kä vii­kon­lop­pu!

Voit kat­soa si­vul­ta 24, mi­ten väl­tät sa­man ti­lan­teen ja kym­me­nen muu­ta vir­het­tä keit­tiön ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.