Sei­nä­ri­ma on pa­ras sok­ke­li

Tee Itse - - TEEMA: KEITTIÖ -

En­sim­mäis­ten ele­ment­tien asen­ta­mi­nen on tärkein vai­he uu­den keit­tiön ra­ken­ta­mi­ses­sa. En­sim­mäi­set ele­men­tit ovat yleen­sä ala­kaap­pe­ja. Ne pi­tää asen­taa tar­kas­ti suo­raan, jot­ta keittiöstä tu­lee hy­vän nä­köi­nen.

Useim­mis­sa ny­ky­ai­kai­sis­sa keit­tiö­ele­men­teis­sä on sää­det­tä­vät ja­lat. Nii­den sää­tä­mi­nen voi kui­ten­kin ol­la vai­ke­aa, sil­lä jal­ko­ja on pal­jon, ei­kä ta­ka­jal­koi­hin ole help­po yl­tää. Myös kie­ro lat­tia voi vai­keut­taa kaap­pien sää­tä­mis­tä.

Pit­kän ja suo­ran ri­man asen­ta­mi­nen sei­nään on pal­jon hel­pom­pi vaih­toeh­to. Kaap­pien ta­kao­san voi asen­taa ri­man pääl­le, ja jal­ko­ja voi käyt­tää etu­reu­nan sää­tä­mi­seen.

Ri­ma var­mis­taa, et­tä kaik­ki kaa­pit ovat ta­kaa yh­tä kor­keal­la.

Sää­tö­ja­loil­la on help­po ta­soit­taa pienet ta­soe­rot, joi­ta on lä­hes jo­kai­ses­sa lat­tias­sa.

1. Piir­rä aluk­si vii­va sei­nään

sok­ke­lin kor­keu­del­le. Pää­tä si­tä en­nen, kuin­ka kor­keal­le pöy­tä­le­vyn pin­ta tu­lee. Tee vii­va va­tu­pas­sin tai lin­ja­la­se­rin avul­la.

2. Kiin­ni­tä sei­nään ri­ma.

Tä­mä sei­nä on ki­veä, jo­ten ri­ma kiin­ni­te­tään 8x100 mil­lin ank­ku­reil­la 40 sen­tin vä­lein. Po­raa ri­maan val­miit reiät, jot­ta se ei hal­kea. Tar­kis­ta en­nen jo­kais­ta ank­ku­ria tai ruu­via, et­tä ri­ma on vaa­ka­suo­ras­sa.

3. Asen­na kaa­pit ja sää­dä ne suo­raan ja­loil­la. Tässä etu­jal­ko­jen al­le ruu­va­taan ri­ma, kos­ka ja­lat ovat niin ly­hyet, et­tei pöy­tä­le­vy nouse tar­peek­si ylös. Poh­jas­ta tu­lee tu­ke­va, kun ja­lat ruu­va­taan kiin­ni ri­maan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.