Tee kaa­peis­ta suo­ra­kul­mai­set

Tee Itse - - TEEMA: KEITTIÖ -

Kaap­pien ja laa­ti­koi­den ko­koa­mi­nen tun­tuu äk­ki­sel­tään hel­pol­ta ja yk­sin­ker­tai­sel­ta työl­tä. . Laa­ti­koi­den ko­koa­mi­nen on si­nän­sä help­poa, mut­ta työs­sä pi­tää kiin­nit­tää pal­jon huo­mio­ta sii­hen, et­tä kaa­peis­ta tu­lee suo­ra­kul­mai­set. Muu­ten ele­ment­te­jä on vai­kea yh­dis­tää toi­siin­sa suo­ras­sa lin­jas­sa. El­lei se on­nis­tu, ko­ko keittiö kär­sii, sil­lä ele­men­tit pi­tää liit­tää toi­siin­sa tii­viis­ti.

Taus­ta­le­vyn kiin­nit­tä­mi­nen on rat­kai­se­vin vai­he keit­tiö­kaap­pien ko­koa­mi­ses­sa. Jos le­vy asen­ne­taan vää­rin, kaa­pis­ta tu­lee suun­ni­kas ei­kä se so­vi yh­teen seu­raa­van kaa­pin kans­sa.

Useim­mat kaa­pit koo­taan eri­kois­ruu­veil­la ja ­kiin­nik­keil­lä tai ta­val­li­sil­la ruu­veil­la ja ta­peil­la. Tap­pi­lii­tok­sis­ta on help­po teh­dä vah­vem­mat si­ve­le­mäl­lä tap­pei­hin lii­maa en­nen osien yh­dis­tä­mis­tä.

1. Työn­nä taus­ta­le­vy kaa­pin si­vuis­sa ole­viin uriin. Tar­kis­ta, et­tä kaa­pin kaik­ki osat ovat suo­ras­sa kul­mas­sa toi­siin­sa näh­den, en­nen kuin niit­taat taus­ta­le­vyn kiin­ni. Osia ei voi sää­tää enää sen jäl­keen, kun taus­ta­le­vy on pai­kal­laan.

2. Kiin­ni­tä taus­ta­le­vy ha­ka­sil­la. Nyt kaap­pi py­syy suo­ras­sa kul­mas­sa ja so­pii yh­teen mui­den keit­tiö­ele­ment­tien kans­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.