Asen­na ovien ja laa­ti­koi­den kah­vat sa­maan lin­jaan

Tee Itse - - TEEMA: KEITTIÖ -

Kaa­pi­no­vet ja laa­ti­kot näyt­tä­vät hy­vil­tä vain sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä kah­vat ovat tar­kas­ti sa­mois­sa pai­kois­sa. Li­säk­si kah­vo­jen pi­tää ol­la suo­ris­sa lin­jois­sa pys­ty- ja vaa­ka­suun­nas­sa. Kah­vo­jen asen­ta­mi­ses­sa ei kan­na­ta hä­täil­lä. Kah­vat on hel­poin­ta asen­taa siis­tis­ti ja tar­kas­ti po­raus­sapluu­nan avul­la. Yk­si le­veä sapluu­na riit­tää, vaik­ka ovet ja laa­ti­kot ovat eri­ko­koi­sia. Näy­täm­me tässä, mi­ten käy­tät le­ve­ää sapluu­naa. Tä­mä sapluu­na on teh­ty si­ten, et­tä kah­van voi asen­taa kah­teen eri kor­keu­teen. Eri kor­keuk­sia tar­vi­taan tässä ta­pauk­ses­sa sik­si, et­tä laa­ti­koi­den ko­ris­te­leik­kauk­set ovat eri koh­dis­sa.

1. Tee sapluu­na suo­ra­kul­mai­ses­ta puu­le­vys­tä ja kah­des­ta ri­mas­ta. Mit­taa, mi­hin ruu­vit pi­tää asen­taa, jot­ta kah­vat tu­le­vat laa­ti­koi­den kes­kel­le ja oi­ke­aan kor­keu­teen. Po­raa reiät sapluu­naan mit­to­jen mu­kaan.

2. Ase­ta sapluu­na laa­ti­kon kul­maan. Po­raa laa­tik­koon reiät sapluu­nan rei­kien lä­pi.

3. Ruu­vaa kah­vat kiin­ni nii­hin kuu­lu­vil­la ruu­veil­la. Sapluu­nan avul­la asen­ne­tut kah­vat ovat suo­ris­sa ri­veis­sä ja näyt­tä­vät hy­väl­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.