Pe­su ja poh­jus­tus

Tee Itse - - TEEMA: KEITTIÖ -

Ovet pi­tää puh­dis­taa sor­men­jäl­jis­tä ja pais­to­ras­vas­ta en­nen hio­mis­ta ja maa­laa­mis­ta. Pe­se ovet pa­riin ker­taan maa­lat­ta­van pin­nan pe­suai­neel­la, ja käy­tä ai­net­ta mie­luum­min lii­kaa kuin lii­an vä­hän. Lop­pu­tu­los voi kär­siä, jos ovis­sa on edes hie­man ras­vaa.

1 Nap­sau­ta tai ruu­vaa ovi ir­ti kaa­pis­ta ja ir­ro­ta sa­ra­nat.

Sa­ra­nat on yleen­sä ruu­vat­tu kiin­ni, tai niis­sä on va­pau­tin­me­ka­nis­mi.

2 Ruu­vaa kah­va ir­ti oves­ta

ruu­vi­meis­se­lil­lä. Nä­mä kah­vat vaih­de­taan ajan­mu­kai­siin ovien maa­laa­mi­sen yh­tey­des­sä. Kah­vat pi­tää ir­rot­taa myös sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä ne ruu­va­taan ta­kai­sin.

3 Pe­se ovi pe­rus­teel­li­ses­ti.

Oveen ei saa jää­dä yh­tään ras­vaa. Pe­se ovi kah­teen tai kol­meen ker­taan vä­ke­väl­lä pe­suai­neel­la.

4 Käy lä­pi kaik­ki reu­nat.

Ylä­kaap­pien oven­pääl­li­set ovat usein to­del­la li­kai­sia. Niis­sä on mo­nen vuo­den ras­va- ja li­ka­ker­ros­tu­mat.

5 Puhdista tar­kas­ti reiät, ko­lot ja reu­nat.

Li­ka tart­tuu tiu­kas­ti kaik­kiin sy­ven­nyk­siin.

6 Ta­soi­ta reiät ja ko­lot.

Pai­na ta­soi­te huo­lel­li­ses­ti sy­viin ja oven lä­pi me­ne­viin rei­kiin. Jos ta­soi­te va­jo­aa kui­vues­saan, ta­soi­ta koh­ta toi­seen ker­taan.

8 Poh­ja­maa­laa reu­nat so­pi­van ko­koi­sel­la pens­se­lil­lä.

Le­vi­tä maa­lia pa­ri sent­tiä reu­nan yli ja aloi­ta pin­nan maa­laa­mi­nen, en­nen kuin reu­nan maa­li eh­tii kui­vua. Var­mis­ta, et­tei oven al­le jää maa­li­tip­po­ja.

7 Hio oven pin­nat ja reu­nat, kun ta­soi­te on kui­vu­nut.

Käy­tä pie­ni­jy­väis­tä hio­ma­sien­tä tai hio­ma­pa­pe­ria (jy­vä­ko­ko 120–180). Hio puun syi­den suun­tai­ses­ti, kun­nes pin­ta on ta­sai­nen, kar­hea ja yh­te­näi­nen.

9 Poh­ja­maa­laa oven ta­ka­puo­li te­lal­la, jos­ta ei ir­toa nuk­kaa.

Vii­meis­te­le pin­ta le­vit­tä­mäl­lä maa­lia pit­kil­lä ve­doil­la oven pääs­tä pää­hän.

11 Har­jaa hio­ma­pö­ly pois pin­noil­ta jo­kai­sen hio­mi­sen jäl­keen.

Imu­roi työ­pöy­tä, jot­ta pö­ly ei jää pyö­ri­mään ja tar­tu mär­kään maa­liin.

10 Hio pin­ta ja reu­nat,

kun poh­ja­maa­li on kui­vu­nut ko­ko­naan. Käy­tä pie­ni­jy­väis­tä hio­ma­sien­tä tai hio­ma­tu­kea ja koon 240 hio­ma­pa­pe­ria. Hio vain pin­nat, älä nurk­kia.

12 Maa­laa ja hio ovi uu­des­taan.

Kak­si ker­ros­ta poh­ja­maa­lia riit­tää. Poh­ja­maa­lin pi­tää peit­tää puu hy­vin, ja hio­tun pin­nan pi­tää ol­la ta­sai­nen ja yh­te­näi­nen.

Ir­ro­ta sa­ra­nat va­ro­vas­ti, jot­ta nii­den ko­lot ei­vät laa­je­ne. Jos ko­lois­ta tu­lee lii­an isot, sa­ra­nat ei­vät py­sy enää pai­koil­laan.

Reu­no­jen puh­dis­ta­mi­seen ei ole oi­ko­tie­tä. Sii­hen tar­vi­taan rät­ti, pe­suai­net­ta ja han­kaus­ta.

Hio­ma­sie­ni on hal­pa ja kestävä, ja si­tä on help­po käyt­tää.

Pyy­hi lo­put pö­lyt pois kui­vak­si vään­ne­tyl­lä rä­til­lä.

Hio reu­nat suo­ras­sa kul­mas­sa, jot­ta ne ei­vät pyö­ris­ty.

Ta­soi­tet­ta on help­po le­vit­tää ja an­nos­tel­la kah­del­la las­tal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.