Kip­si Le­vy, jo­ka so­pii lä­hes jo­ka paik­kaan

Mark­ki­noil­la on pal­jon eri­lai­sia kip­si­le­vy­jä, jot­ka so­pi­vat ta­lon kai­kil­le pin­noil­le.

Tee Itse - - TESTI -

Kip­si­le­vy­jen leik­kaa­mi­nen on help­poa, ja le­vyt on help­po ruu­va­ta sei­niin ja kat­toi­hin. Mär­kä­ti­loi­hin käy­te­tään kä­si­tel­ty­jä ja eri­kois­ko­via kip­si­le­vy­jä, ja jois­sa­kin kat­to­kip­si­le­vyis­sä on nel­jä ohen­net­tua reu­naa sau­maa­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si.

Eri­kois­ko­via kip­si­le­vy­jä käy­te­tään myös lat­tiois­sa, sil­lä ne muo­dos­ta­vat tu­ke­van poh­jan esi­mer­kik­si lat­tia­laa­toil­le.

Mark­ki­noil­la on myös kip­si­le­vy­jä, joi­den ta­ka­puo­lel­la on po­lys­ty­ree­nie­ris­te.

Kip­si­le­vyt ra­joit­ta­vat tu­li­pa­lon le­viä­mis­tä, jo­ten ne so­pi­vat erin­omai­ses­ti sei­niin ja kat­toi­hin jo­ko sel­lai­se­naan tai puu­le­vy­jen pääl­le.

Vaih­toeh­to­ja

Pe­rus­le­vy­jä, nel­jäl­tä reu­nal­ta ohen­net­tu­ja kat­to­le­vy­jä, mär­kä­ti­la­le­vy­jä, eri­kois­ko­via kip­si­le­vy­jä.

■ Hyödyt ja haitat

+ Help­po­ja käyt­tää, so­pi­via tee se it­se -ra­ken­ta­mi­seen, hal­po­ja ja pa­lon­kes­tä­viä.

– Ras­kai­den esi­nei­den kiin­ni­tys vaa­tii eri­kois­tul­pat.

Hin­tae­si­merk­ki

13x1200x25­20 mm noin 12 eu­roa.

Le­vyt on help­po asen­taa puu- tai te­räs­ran­gois­ta teh­tyyn run­koon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.