OSB Hal­pa (ja tren­di­käs) va­ne­ri­laa­tu

Tee Itse - - TESTI -

OSB-le­vyt on teh­ty yh­teen­lii­ma­tuis­ta puu­las­tuis­ta ja puun­pa­la­sis­ta. OSB-le­vy­jä käy­te­tään yhä enem­män va­ne­rin ase­mes­ta se­kä si­säl­lä et­tä ul­ko­na, sil­lä va­ne­ri on kal­liim­paa. Mo­nen mie­les­tä OSB-le­vyt näyt­tä­vät niin hy­vil­tä, et­tei nii­tä tar­vit­se maa­la­ta tai pin­noit­taa.

OSB-le­vy­jä käy­te­tään myös kip­si­le­vy­jen al­la, sil­lä puu­le­vyt kes­tä­vät ruu­vaa­mis­ta. Se tar­koit­taa, et­tä puu-kip­si­le­vy­sei­nään voi kiin­nit­tää hel­pos­ti pai­na­via esi­nei­tä.

■ Vaih­toeh­to­ja

OSB1-le­vyt so­pi­vat kui­vaan ti­laa (si­säl­le), OSB2-le­vyt kos­tei­siin ul­ko­ra­ken­nuk­siin ja OSB3-le­vyt ulos.

■ Hyödyt ja haitat

+ Käy­tän­nös­sä yh­tä vah­vaa kuin va­ne­ri, mut­ta hal­vem­paa.

– Ei hait­to­ja.

■ Hin­tae­si­merk­ke­jä

OSB3-le­vy: 12x1220x24­40 mm noin 40 eu­roa

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.