Ra­ken­na sei­nä, jos­sa on ovi­auk­ko

Tee Itse - - TESTI -

Ra­ken­na seu­raa­vak­si sei­nä, jos­sa on ovi­auk­ko. Run­koa ei teh­dä val­miik­si he­ti, sil­lä nur­kas­ta tu­lee vah­vem­pi, kun kip­si­le­vyt me­ne­vät vie­rei­sen sei­nän si­sään.

Muis­ta, et­tä lat­tia­laa­tat tai -lau­dat li­sää­vät lat­tian pak­suut­ta. Se pi­tää ot­taa huo­mioon ovi­au­kon kor­keu­den mit­taa­mi­ses­sa.

Kun le­vyt on asen­net­tu, reiät pi­tää ta­soit­taa um­peen ja lii­ma lei­ka­ta pois sau­mo­jen koh­dal­ta.

1Asen­na pys­ty­tol­pat sei­nään, jos­sa on ovi­auk­ko. Pää­ty­tolp­pa ruu­va­taan kiin­ni ai­em­min ra­ken­net­tuun sei­nään, jot­ta nur­kas­ta tu­lee tu­ke­va. Ovi asen­ne­taan 10 sen­tin pää­hän toi­ses­ta sei­näs­tä.

2Ruu­vaa ovi­au­kon ylä­puu pys­ty­tolp­piin 5x100 mil­lin ruu­veil­la. Ota huo­mioon lat­tia­laat­to­jen tai ­lau­to­jen pak­suus ylä­puun pai­kan mit­taa­mi­ses­sa.

4Asen­na vii­mei­nen le­vy sei­nän ylä­osaan.

Jä­tä le­vyn ja ka­ton vä­liin noin 3 mil­lin ra­ko, jot­ta voit le­vit­tää vä­liin sau­ma­mas­saa.

5Tee reiät pis­to­r­asioil­le. Tässä reiät teh­dään 56 mil­lin rei­kä­sa­hal­la. Reiät po­ra­taan osit­tain pääl­lek­käin, sil­lä pis­to­r­asioi­ta on mon­ta.

6Ve­dä joh­dot rei­kiin säh­kö­asen­ta­jaa var­ten. Seu­raa­vak­si voit asen­taa kip­si­le­vyt sei­nän toi­sel­le puo­lel­le.

8Kaa­vi kui­tu­kip­si­le­vy­jen pin­nat siis­teik­si

ja ta­sai­sik­si. Le­vy­jen puh­dis­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu eri­kois­työ­ka­lu siis­tii pin­nat no­peas­ti.

9Ta­soi­ta kaik­ki reiät aluk­si kes­ki­kar­keal­la hiek­ka­ta­soit­teel­la, jot­ta pin­ta on mah­dol­li­sim­man ta­sai­nen en­nen yli­ta­soit­ta­mis­ta. Puhdista pö­lyt pois kui­vak­si vään­ne­tyl­lä rä­til­lä.

Pois­ta yli­mää­räi­nen lii­ma sau­mois­ta mat­to­veit­sel­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.