Maa­il­man lu­jin lii­tos. Us­kal­lat­ko ko­keil­la Sun­ri­se Do­ve­tail­sia?

Ja­pa­ni­lai­nen sun­ri­se dovetails -puuliitos näyt­tää uh­maa­van fy­sii­kan la­ke­ja. Voim­me kui­ten­kin va­kuut­taa, et­tä lii­tos on kes­tä­vä. Lii­tos on vai­kea, mut­ta voit teh­dä sen it­se. Työ­hön tar­vi­taan rau­tai­set her­mot, va­kaa kä­si ja muu­ta­ma te­rä­vä talt­ta.

Tee Itse - - SUMMARIO -

Us­ko­ma­ton­ta! Olem­me esi­tel­leet en­nen­kin ää­rim­mäi­sen vai­kei­ta ja­pa­ni­lai­sia puu­lii­tok­sia, mut­ta mi­kään niis­tä ei ve­dä ver­to­ja sun­ri­se dovetails -lii­tok­sel­le. Se on tap­pi­lii­tos, jon­ka pit­kät ja hau­raat ta­pit ku­rot­ta­vat toi­nen tois­taan le­veäm­mäl­le.

Lii­tok­sen toi­min­ta­pe­ri­aat­tees­ta on laa­dit­tu erit­täin pit­kä ma­te­maat­ti­nen se­los­tus, jo­ka ker­too, mi­ten lii­tos toi­mii, vaik­ka sen ta­pit ha­rot­ta­vat ulos­päin ja ovat le­veäm­piä pääs­tä kuin poh­jas­ta. Kaa­vio löy­tyy in­ter­ne­tis­tä hel­pos­ti googlaa­mal­la. Voit käyt­tää kaa­vio­ta apu­na, jos sai­ras­tut hul­lun puuse­pän tau­tiin ja ha­luat teh­dä sun­ri­se dovetails -lii­tok­ses­ta vie­lä vai­keam­man ja per­soo­nal­li­sem­man ver­sion.

Isot ta­pit ja peh­me­ää puu­ta

Jä­täm­me täs­sä ju­tus­sa ma­te­ma­tii­kan mah­dol­li­sim­man vä­häl­le huo­miol­le ja näy­täm­me, mi­ten lii­tos teh­dään käy­tän­nös­sä. Kaik­ki on­nis­tuu, jos ko­pioit tap­pien pai­kat ja koot tar­kas­ti osas­ta toi­seen.

En­sim­mäi­nen sun­ri­se dovetails -lii­tos kan­nat­taa teh­dä mah­dol­li­sim­man le­veil­lä ta­peil­la. Voit päät­tää it­se se­kä tap­pien lu­ku­mää­rän et­tä koon. Lii­tok­sen te­ke­mi­nen on si­tä hel­pom­paa, mi­tä vä­hem­män tap­pe­ja on ja mi­tä le­veäm­piä ne ovat.

Lii­tok­sen te­ke­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää män­nyn ta­pais­ta peh­me­ää puu­ta. Si­tä on help­po veis­tää, ja tap­pe­ja voi tai­vut­taa yh­dis­tä­mis­vai­hees­sa. Li­säk­si työs­sä kan­nat­taa käyt­tää apu­na harp­pia ja suun­ta­piir­rin­tä. Työn iloa!

Sun­ri­se dovetails -ni­mi tu­lee sii­tä, et­tä lii­tok­sen ta­pit muis­tut­ta­vat nouse­van au­rin­gon sä­tei­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.