Voit­ko saa­da vi­non si­sä­ka­ton? Se riip­puu ka­ton ra­ken­tees­ta.

Ha­luai­sit­ko saa­da si­sä­kat­toon li­sää kor­keut­ta? Se on mah­dol­lis­ta, mut­ta re­mon­tin jär­ke­vyys riip­puu ka­ton ra­ken­tees­ta ja ris­ti­koi­den kun­nos­ta, sil­lä ne pi­tää yleen­sä jät­tää nä­ky­viin.

Tee Itse - - SUMMARIO -

Mo­ni haa­vei­lee ti­la­vas­ta olo­huo­nees­ta, jos­sa on pal­jon va­loa ja help­po hen­git­tää. Kor­kea si­sä­kat­to te­kee ta­los­ta niin ava­ran, et­tä mo­ni on val­mis jät­tä­mään kat­to­ris­ti­kot nä­ky­viin li­sä­ti­lan saa­mi­sek­si. Se, on­ko si­sä­ka­ton ko­rot­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta ja jär­ke­vää, riip­puu täy­sin ka­ton ra­ken­tees­ta. Kat­to­ris­ti­koi­ta ei voi pur­kaa, mut­ta nii­den ym­pä­ril­lä ole­vat ra­ken­teet voi uusia. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa, et­tä ylä­poh­jan van­hat vil­la- ja pu­rue­ris­teet voi vaih­taa ny­ky­ai­kai­siin po­ly­ure­taa­nie­ris­tei­siin. Työn mää­rä voi kui­ten­kin ol­la niin suu­ri, et­tei ka­ton ko­rot­ta­mi­ses­sa ole mi­tään jär­keä.

Kat­to­re­mon­tin yh­tey­des­sä kaik­ki on mah­dol­lis­ta

Jos ve­si­kat­to on tu­los­sa käyt­töi­kän­sä pää­hän ei­kä ma­ta­la si­sä­kat­to miel­ly­tä, voit har­ki­ta ka­ton ra­ken­tei­den muut­ta­mis­ta. Van­han ka­ton voi pur­kaa ja vaih­taa uu­teen ris­ti­koi­ta myö­ten.

Van­haa si­sä­kat­toa voi ko­rot­taa myös ris­ti­koi­ta vaih­ta­mat­ta. Kan­nat­taa kui­ten­kin har­ki­ta, mil­lais­ten ris­ti­koi­den kans­sa urak­kaan kan­nat­taa ryh­tyä. Jos ris­ti­kot ovat ma­ta­lat, si­sä­ka­ton avaa­mi­nen tuo huo­nee­seen vain vä­hän li­sää ti­laa.

Myös kat­to­ris­ti­koi­den ul­ko­nä­kö vai­kut­taa asi­aan. Van­hat ja tyy­lik­käät par­rut näyttävät olo­huo­neen ka­tos­sa pa­rem­mil­ta kuin pu­la-ajan jä­mä­lan­kuis­ta teh­dyt kat­to­tuo­lit.

Älä tee mi­tään omin päin

Ny­ky­ai­kais­ten ta­lo­jen kat­to­ra­ken­teet on mi­toi­tet­tu tar­kas­ti lu­mi- ja tuu­li­kuor­man mu­kaan. Si­tä van­hem­mat ka­tot ovat yleen­sä pai­nu­neet jo­ko ku­lu­mi­sen tai puut­teel­li­sen mi­toi­tuk­sen ta­kia, jo­ten nii­tä ei voi pur­kaa omin päin. Muu­ten kat­to voi ro­mah­taa.

Kan­ta­vien ra­ken­tei­den muu­tok­siin tar­vi­taan tar­kat las­kel­mat ja lu­vat. Si­sä­ka­ton ko­rot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta, mut­ta har­kit­se asi­aa tar­kas­ti ja pyy­dä apua am­mat­ti­lai­sel­ta.

Kat­to­ris­ti­kot ovat eri­lai­sia. Kul­kusil­ta ja sen tu­ki­lan­kut ei­vät ole osa ka­ton ra­ken­net­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.