MINÄ PÄÄTÄN NUMEROISTA!

Tee Itse - - SUMMARIO - Sø­ren Prien, pää­toi­mit­ta­ja ja tee se it­se -mies

Tee It­se an­taa työ­ka­luil­le ar­vo­sa­no­ja as­tei­kol­la 1–10. Useim­mat ar­vo­sa­nat ovat kuu­den ja yh­dek­sän vä­lil­lä. Se ei joh­du sii­tä, et­tä oli­sim­me työ­ka­lun­val­mis­ta­jien taskussa vaan sii­tä, et­tä suu­rin osa työ­ka­luis­ta on mel­ko hy­viä. Sii­tä huo­li­mat­ta kuu­len tois­tu­vas­ti lu­ki­jois­ta, jot­ka luu­le­vat, et­tä työ­ka­lu­teh­tai­li­jat voi­vat os­taa it­sel­leen hy­viä ar­vo­sa­no­ja.

Vastaus väit­tee­seen on sel­keä EI! An­nam­me työ­ka­luil­le juu­ri sen ar­vo­sa­nan, jon­ka ne mie­les­täm­me an­sait­se­vat. Se on vel­vol­li­suu­tem­me sinua ja mui­ta lu­ki­joi­ta koh­taan! Näet esi­mer­kin si­vul­la 47, jos­sa työ­ka­lut ovat saa­neet kak­si har­vi­nais­ta ar­vo­sa­naa: täy­den kym­pin ja pyö­reän nol­lan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.