Olet­ko kyl­läs­ty­nyt val­koi­siin sei­niin? Katso 5 vil­liä te­hos­tet­ta.

Tee Itse - - SUMMARIO -

Tä­män ju­tun huo­mio­ta he­rät­tä­vät te­hos­teet saa­tiin ai­kaan Pri­macol-yh­tiön Deco­ra­ti­ve-lin­jan maa­leil­la ja laas­teil­la. Pelk­kä maa­li tai laas­ti ei kui­ten­kaan rii­tä, sil­lä te­hos­tei­den te­ke­mi­seen tar­vi­taan myös kä­den­tai­to­ja. Maa­lia ja laas­tia voi levittää te­lal­la tai pens­se­lil­lä, ja ku­vioi­den luo­mi­seen voi käyt­tää muo­vin­pa­la­sia ja laa­jaa vä­ri­va­li­koi­maa. Ai­nut­laa­tui­sia te­hos­te­sei­niä voi teh­dä eri ta­voin, ja lä­hin­nä mie­li­ku­vi­tus ra­joit­taa vaih­toeh­to­ja. Pri­macol-te­hos­te­maa­lien ja laas­tien käyt­tä­mi­seen tar­vi­taan seu­raa­via tuot­tei­ta:

Poh­jus­te: Kaik­ki sei­nät pitää kä­si­tel­lä poh­jus­teel­la, jot­ta maa­li tai laas­ti tart­tuu kiin­ni kun­nol­la.

Maa­li tai laas­ti: Yk­sit­täi­sis­sä tuot­teis­sa ja nii­den käyt­tö­ta­vois­sa on isoja ero­ja.

Vä­rit: Maa­liin tai laas­tiin voi li­sä­tä eri­lai­sia vä­riai­nei­ta. Pri­maco­lin vä­riai­neen ni­mi on Ko­lo­rant. Vä­ri­vaih­toeh­to­ja on pal­jon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.