Tee näin

Tee Itse - - KYSY -

Täs­sä vär­jä­tään kak­si tam­mi­lau­taa.

Va­sen lau­ta on har­vaa pin­ta­ker­ros­ta, kes­kel­lä ole­va lau­ta ti­he­ää sy­dän­puu­ta. Oi­kean­puo­lei­nen lau­ta on kä­sit­te­le­mä­tön­tä sy­dän­puu­ta.

Puu muut­tuu näin tum­mak­si, jos liu­ok­sen an­ne­taan vai­kut­taa 10 mi­nuut­tia.

Liu­os vär­jää puun huo­mat­ta­van tum­mak­si.

Etik­ka­liu­os le­vi­te­tään

lau­dal­le pe­susie­nen peh­meäl­lä puo­lel­la. Lau­dan kos­tut­ta­mi­nen riit­tää, pin­nan ei ole tar­koi­tus lai­neh­tia. Kä­sit­te­le ko­ko pin­ta huo­lel­li­ses­ti yh­del­lä ker­ral­la.

Kiil­lo­ta pin­ta ker­taal­leen sel­la­kal­la.

Lak­ka suo­jaa pin­taa se­kä tekee sii­tä yh­te­näi­sen ja sil­kin­peh­meän. Voit teh­dä kä­te­vän kiil­lo­tus­pal­lon lait­ta­mal­la pa­lan puu­vil­la­kan­gas­ta suk­kaan ja pi­tä­mäl­lä kiin­ni su­kan var­res­ta.

Liu­os vär­jää puun rus­keak­si

he­ti, mut­ta vä­ri saa si­tä enem­män sy­vyyt­tä, mi­tä pi­tem­pään liu­os saa vai­kut­taa. Pyy­hi pin­ta kui­val­la rä­til­lä, kun lau­ta on so­pi­van vä­ri­nen. Täs­sä pin­ta pyy­hit­tiin mi­nuu­tin ku­lut­tua.

Val­mis pin­ta

sel­lak­ka­kiil­lo­tuk­sel­la ja il­man. Vä­ri jää puun pin­taan ja ka­to­aa, jos puu­ta hio­taan. Sel­lak­ka tekee pin­nas­ta vah­vem­man, mut­ta kä­sit­te­ly ei so­vi paik­koi­hin, joi­hin koh­dis­tuu ko­va ku­lu­tus.

6 Sel­la­kal­la kiil­lo­tet­tu sy­dän­puu Sy­dän­puu il­man sel­lak­ka­kiil­lo­tus­ta

2

3

4

5

1

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.