8 ne­ro­kas­ta vink­kiä MIT­TAA TAR­KAS­TI

Tee Itse - - TESTI -

Jal­ka­lis­tat ei­vät osu kun­nol­la toi­siin­sa, var­jo­lis­tan ja ka­ton vä­liin jää nel­jän mil­lin ra­ko ja toi­nen kip­si­le­vy on kah­dek­san mil­liä lä­hem­pä­nä lat­ti­aa kuin toi­nen. Kir­ves­mies neu­voo mit­taa­maan kah­des­ti ja sa­haa­maan ker­ran. Maa­il­ma on täyn­nä vi­no­ja nurk­kia ja kie­ro­ja pin­to­ja, jot­ka pitää mi­ta­ta tar­kas­ti. Muu­ten lop­pu­tu­lok­set ei­vät näy­tä täy­del­li­sil­tä.

Ik­ku­na-au­kon reu­na le­ve­nee 6 mil­liä 23 sen­tin mat­kal­la. Se on hyvä tietää, jot­ta ik­ku­na­lau­ta yl­tää au­kon reu­naan as­ti. Mit­taa ko­te­lon pi­tuus ja li­sää se mit­ta­nau­han osoit­ta­maan lu­kuun. Si­ten saat tar­kan si­sä­mi­tan yh­del­lä ker­ral­la.

Kun pöy­dän kes­ki­koh­ta on löy­ty­nyt, lam­pun pai­kan mer­kit­se­mi­nen su­juu no­peas­ti. Aseta oikea mit­ta tar­kas­ti reu­nan koh­dal­le ja piir­rä merk­ki mi­tan pää­hän. Reu­nas­ta reu­naan on hel­pom­pi mi­ta­ta kuin kes­kel­tä kes­kel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.