LAA­TAT

Tee Itse - - TESTI -

Kun olet teh­nyt koe­la­don­nan ja päät­tä­nyt, mi­ten laa­tat kan­nat­taa asen­taa, voit kiin­nit­tää ne pöy­tä­le­vyyn.

Laa­tat pai­ne­taan kiin­ni laas­tiin, jo­ka se­koi­te­taan laas­ti­sä­kis­sä ole­vien oh­jei­den mu­kaan. Laas­tia kan­nat­taa se­koit­taa vain vä­hän ker­ral­laan, jot­ta se ei kui­vu en­nen ai­ko­jaan.

Reu­nim­mai­set laa­tat pi­tää lei­ka­ta so­pi­vik­si, jot­ta ne so­pi­vat le­vyl­le. Sii­hen kan­nat­taa käyt­tää laat­ta­leik­ku­ria. Kä­si­käyt­töi­set laat­ta­leik­ku­rit ovat hal­po­ja, mut­ta voit myös vuok­ra­ta laat­ta­leik­ku­rin ko­ne­vuok­raa­mos­ta.

1. Se­koi­ta laas­ti ve­teen po­ra­ko­neel­la ja vis­pi­läl­lä. Se­koi­tus­suh­de ker­ro­taan laas­ti­sä­kis­sä. Laas­tin pi­tää ol­la koh­tuul­li­sen not­ke­aa, jot­ta si­tä on help­po le­vit­tää.

2. Le­vi­tä laas­ti pöy­tä­le­vyl­le. Käy­tä laas­ti­kam­paa, jot­ta laas­ti le­vi­ää ta­sai­ses­ti. Le­vit­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa käyt­tää työ­hans­ko­ja, sil­lä laas­ti kui­vat­taa ihoa voi­mak­kaas­ti.

3. Pai­na laa­tat kun­nol­la kiin­ni laas­tiin ja koh­dis­ta ne tar­kas­ti oi­kei­siin paik­koi­hin. Ole tark­ka­na eten­kin kah­den laat­ta­ver­kon yh­ty­mä­koh­das­sa, jot­ta laa­tat pai­nu­vat yh­tä sy­väl­le ja pin­nas­ta tu­lee ta­sai­nen. Täs­sä laa­tat asen­ne­taan sil­mä­mää­räi­ses­ti, mut­ta voit käyt­tää apu­na hier­rin­tä, jot­ta kaik­kiin laat­toi­hin koh­dis­tuu yh­tä ko­va pai­ne.

4. Leik­kaa laa­tat so­pi­vik­si laat­ta­leik­ku­ril­la. Pie­ni pyö­rä leik­kaa laa­tan pin­nan rik­ki, ja sen jäl­keen laa­tan voi nap­saut­taa poik­ki kä­sin.

5. Tis­kial­taan ym­pä­ril­le asen­net­ta­vis­sa laa­tois­sa on pal­jon leik­kaa­mis­ta. Nurk­kiin asen­net­ta­viin laat­toi­hin pi­tää teh­dä ko­lot. Ko­lo­ja ei voi lei­ka­ta laat­ta­leik­ku­ril­la, sil­lä se kat­kai­see laa­tat ko­ko­naan. Käy­tä ko­lo­jen te­ke­mi­seen kul­ma­hio­ma­ko­net­ta.

2 Le­vi­tä laas­tia vain pie­nel­le alu­eel­le ker­ral­laan, jot­ta se ei kui­vu en­nen ai­ko­jaan.

3 Sei­nän vie­reen pi­tää jää­dä vii­si mil­liä le­veä sau­ma. Voit käyt­tää apu­na vä­li­ka­pu­laa.

1

4

5

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.