REU­NAT

Tee Itse - - TESTI -

Kun olet laa­toit­ta­nut le­vyn pin­nan, on ai­ka asen­taa laa­tat pöy­tä­le­vyn reu­noil­le. Täs­sä asen­ne­taan pys­ty­laa­tat se­kä pöy­tä­le­vyn etu­reu­naan et­tä sen taak­se sei­nää vas­ten. Lie­den koh­dal­la laattojen pi­tää yl­tää 40 sen­tin kor­keu­del­le, muu­al­la riit­tää yh­den laa­tan kor­kui­nen reu­nus.

1. Asen­na laa­tat pöy­tä­le­vyn etu­reu­naan. Leik­kaa laa­tat so­pi­vik­si. Täs­sä ta­pauk­ses­sa puo­lik­kaat laa­tat ovat so­pi­via. Le­vi­tä reu­noil­le laas­tia, ve­dä laas­ti ta­sai­sek­si laas­ti­kam­mal­la ja pai­na laa­tat kiin­ni laas­tiin. Jos jou­dut leik­kaa­maan laat­to­ja, asen­na lei­ka­tut reu­nat alas­päin, jot­ta siis­tim­pi reu­na jää nä­ky­viin.

2. Pöy­tä­le­vyn ta­ka­reu­naan asen­ne­taan yk­si ri­vi laat­to­ja. Laa­tat asen­ne­taan vä­li­ka­pu­loi­den pääl­le, jot­ta laattojen al­le jää ti­laa noin vii­si mil­liä le­veäl­le sau­mal­le. Koh­dis­ta reu­na­laat­to­jen sau­mat sa­maan lin­jaan pöy­tä­le­vyn sau­mo­jen kans­sa.

3. Le­vi­tä laa­toi­tus­laas­ti sei­näl­le pie­nis­sä eris­sä, jot­ta se ei eh­di kui­vua en­nen laattojen asen­ta­mis­ta.

4. Le­vi­tä sau­ma­laas­ti, kun kaik­ki laa­tat ovat pai­koil­laan. Se­koi­ta sau­ma­laas­ti pus­sis­sa ole­vien oh­jei­den mu­kaan. Le­vi­tä sau­moi­hin laas­ti viis­tos­ti laattojen yli. An­na sau­ma­laas­tin ko­vet­tua noin 10 mi­nuut­tia, ja pyy­hi yli­mää­räi­nen laas­ti pois kui­vak­si vään­ne­tyl­lä sie­nel­lä. Pyy­hi pin­nat niin mon­ta ker­taa, et­tei laa­toil­la näy enää laas­ti­jää­miä.

5. Va­ro etu­reu­naa, kun pyy­hit sau­ma­laas­tin pois. Pyy­hi pin­nat va­ro­vas­ti, et­tet jou­du sau­maa­maan laat­to­ja uu­des­taan. Kun sau­mat ovat ko­vet­tu­neet, kä­sit­te­le ne kah­teen ker­taan sau­man­suo­jausai­neel­la, jot­ta nii­hin ei imey­dy ras­vaa tai ruo­kaa.

4 5 Muis­ta vaih­taa ve­si sään­nöl­li­ses­ti, kun pyy­hit sau­ma­laas­tia pois.

Laa­tat asen­ne­taan etu­reu­naan si­ten, et­tä nii­den vä­liin jää le­veä sau­ma.

2 Vä­li­ka­pu­lat

3

1

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.