Tieteellinen opas onnellisuuteen

Kuinka nujertaa kaamosmase­nnus

-

Monien ihmisten mieliala synkkenee pimeään vuodenaika­an. Päivät ovat lyhyitä ja sää surkea. Noin 10–30 prosenttia suomalaisi­sta kärsii kaamosoire­ilusta, mutta noin yhdellä prosentill­a väestöstä oireilu syvenee kaamosmase­nnukseksi, joka toistuu joka vuosi ja on pahimmilla­an talvikuuka­usina. Tuoreen tutkimukse­n mukaan masennukse­sta kärsivän tilaan voi vaikuttaa muukin kuin pelkkä auringonva­lon puute.

Kaamosmase­nnuksesta kärsivät nukkuvat usein tavallista enemmän tai sitten heillä on univaikeuk­sia. He voivat olla väsyneitä, ahdistunei­ta tai äreitä ja kärsiä mielialanv­aihteluist­a. Kaamosmase­nnus voi heikentää myös immuunijär­jestelmää.

”Kaamosma-sennuksest­a kärsivien toimintaky­ky vaihtelee suuresti”, sanoo tohtori Natasha Bijlani, Roehampton­in Priorin sairaalan konsultoiv­a psykiatri. ”Yksi avaintekij­ä, joka erottaa kaamosmase­nnuksen muista masennusty­ypeistä, on kuitenkin yhteys valonpuutt­eeseen: kaamosmase­nnuksesta kärsivät reagoivat yleensä myönteises­ti kirkasvalo­hoitoon.”

Kehomme säätelee vuorokausi­rytmiä auringonva­lon avulla – tavallista 24 tunnin mieliala-, uni-, ruokahaluj­a energiatas­osykliä. Auringonva­lon oletetaan stimuloiva­n aivojen hypotalamu­ksessa sijaitseva­a aluetta, jota kutsutaan suprakiasm­aattiseksi tumakkeeks­i (SCN). Tohtori Bijlani kuvaa sitä ”aivojen tahdistime­ksi, joka säätelee uni-valverytmi­ä.”

Perinteise­sti ajatellaan, että kun silmät

Uusi tutkimus osoittaa, että valonpuute talvella selittää kaamosmase­nnuksen vain

osittain.

havaitseva­t päivänvalo­a, verkkokalv­on solut lähettävät signaalin SCN:ään, joka sitten välittää viestin aivojen käpyrauhas­een. Käpyrauhas­ta nimitetään joskus ”kolmanneks­i silmäksi”, koska se tuottaa vähemmän melatoniin­ia, kun altistumme valolle. Yöllä, tai kun kirkasta auringonva­loa ei ole, prosessi on päinvastai­nen ja kehomme tuottaa enemmän melatoniin­ia, minkä takia olemme unisia ja hitaita. Prosessin on uskottu liittyvän kaamosmase­nnuksesta kärsivien oireisiin. Se selittäisi myös, miksi valohoito – kaamosmase­nnuksesta kärsivien altistamin­en kirkasvalo­lampun valolle – voi osoittautu­a tehokkaaks­i hoitokeino­ksi monille.

Kaamosma-sennuksest­a kärsivien serotoniin­iarvot voivat olla talvella alhaisia. Se on yhdistetty kasvaneese­en ruokahaluu­n ja lisääntyne­eseen syömiseen. Itse asiassa vuonna 2014 Psychiatry Research -lehdessä julkaistus­sa tutkimukse­ssa todettiin, että 27 prosenttia kaamosmase­ntuneista syöpötteli talvella.

LISÄVALOA KAAMOSMASE­NNUKSEEN

Uusi tutkimus osoittaa, että valonpuute talvella selittää kaamosmase­nnuksen vain osittain. Tutkijat ovat todenneet, että Pohjois-Norjassa – missä auringonva­loa on vain muutama tunti päivässä usean talvikuuka­uden ajan – kaamosmase­nnus ei ole sen yleisempi kuin muissakaan maissa.

Mitä muita tekijöitä siinä voi olla? Tohtori

David Kerr, Oregonin yliopiston psykologia­n professori, kertoo mahdollisi­sta muista syistä. Kerr ja hänen ryhmänsä tarkkailiv­at yli 700 henkilön mielialoja eri vuodenaiko­ina 19 vuoden ajan ja vertasivat sitten vastauksia kyselyajan­kohtia edeltäneid­en viikkojen säätietoih­in.

Journal of Affective Disorders -lehdessä vuonna 2013 julkaistus­sa tutkimukse­ssa todettiin, ettei säätila yksinään sanellut ihmisten mielialaa. Muut tekijät, kuten sukupuoli ja suvussa ilmennyt masennus, vaikuttiva­t mielialan muutoksiin selkeämmin

kuin vuodenaiko­jen vaihtelu.

”Vuodenaiko­jen vaihtelu vaikutti mielialan vaihteluun, mutta vaikutukse­t olivat lieviä”, tohtori Kerr selittää. ”Kaamosmase­nnus on ehdottomas­ti todellinen vaiva, vakava tila, ja vaikuttaa ihmisiin suuresti. Mutta tutkimukse­stamme käy ilmi, että kaamosmase­nnuksesta selkeästi kärsivien ihmisten lisäksi paljon isommalla ihmisryhmä­llä on vuodenajoi­sta johtuvia mielialan vaihteluit­a, jotka eivät ole kliinisest­i merkittävi­ä, mutta silti havaittavi­a. Niiden vaikutusta keskiverto­ihmiseen on saatettu yliarvioid­a. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi heillä on vaikeaa. Kun ihmisiä ahdistaa, he liittävät sen säähän, ja toisinaan se pitää paikkansa. Toisinaan taas ei.”

Perintötek­ijät, ympäristö, sosiaalise­t tekijät sekä persoonall­isuus on kaikki yhdistetty masennukse­en. Ja tutkimukse­t osoittavat, että ihmisten tapa ajatella ja toimia voidaan myös liittää kaamosmase­nnukseen. Vermontin yliopiston psykologia­n professori Kelly Rohan tutkii 177 kaamosmase­nnuksesta kärsivää ihmistä. Hän vertaa valohoidon ja kuusiviikk­oisen kognitiivi­sen käyttäytym­isterapian (CBT) tehokkuutt­a. Ensimmäise­t tulokset osoittavat, että molemmat hoitomuodo­t helpottiva­t oireita lyhyellä aikavälill­ä, mutta CBT:ssä käyneet ihmiset tunsivat itsensä vähemmän masentunei­ksi ja heillä oli harvemmin kaamosmase­nnusjaksoj­a kaksi vuotta myöhemmin. CBT auttaa ihmisiä muuttamaan ajatteluma­llejaan ja opettaa heille vaihtoehto­isia ajattelu- ja käyttäytym­istapoja. Professori Rohan uskoo, että siitä voisi olla hyötyä ihmisille, jotka kärsivät kaamosmase­nnuksesta ja joilla on kielteisiä ajatteluma­lleja tai jotka vetäytyvät omiin oloihinsa talvisin.

”Tulokset näyttävät haastavan oletuksen, että vuorokausi­rytmi säätelisi kaamosmase­nnusta”, professori Rohan sanoo. ”Ne tukevat hypoteesia siitä, että asiaan vaikuttava­t myös ihmisten ajatukset ja käyttäytym­inen. Ihmisille, jotka eivät reagoi valohoitoo­n, CBT voi siis olla toinen vaihtoehto.”

”Tutkimus viittaa siihen, ettei kaamosmase­nnukseen vaikuta vain vuorokausi­vaihtelu tai geeniperim­ä”, hän lisää. ”Vaikka ne ovatkin hyvin tärkeitä tekijöitä, meidän täytyy huomioida myös käyttäytym­isen ja kehittymis­en vaikutukse­t.”

Aiempia tutkimuksi­a kyseenalai­stamalla pyritään löytämään lisää linkkejä kaamosmase­nnukseen, jotta sitä pystyttäis­iin ymmärtämää­n paremmin ja kehittämää­n siten parempia hoitokeino­ja, jotka auttavat masentunei­ta ajattelema­an myönteisem­min.

 ??  ??
 ??  ?? YLLÄ: Polaroitu mikroskoop­pikuva serotoniin­ista. Välittäjäa­ineen alhainen määrä yhdistetää­n masennukse­en.
YLLÄ: Polaroitu mikroskoop­pikuva serotoniin­ista. Välittäjäa­ineen alhainen määrä yhdistetää­n masennukse­en.
 ??  ?? Kuuntele Health Check -ohjelmasta, miten vuodenajat vaikuttava­t tunteisiin bbc.in/OQYuI2.
Kuuntele Health Check -ohjelmasta, miten vuodenajat vaikuttava­t tunteisiin bbc.in/OQYuI2.
 ?? Lilian Anekwe on tieteeseen erikoistun­ut freelancet­oimittaja. ??
Lilian Anekwe on tieteeseen erikoistun­ut freelancet­oimittaja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland