Tieteellinen opas onnellisuuteen

Muuta mieltäsi

- TEKSTI: MICHAEL MOSLEY LISÄTEKSTI: ANDY RIDGWAY

Tutkimus osoittaa, että tietynlain­en meditaatio voi tehdä meistä onnellisem­pia ja vähentää ahdistusta muuttamall­a aivojen rakenteita.

Oletko koskaan huomannut pitkän ajomatkan jälkeen, ettet ole tajunnutka­an ajaneesi autoa, koska olet ollut täysin omissa ajatuksiss­asi? Tai oletko kieritelly­t valveilla kolmelta aamuyöllä, koska kaikenlais­et ajatukset pyörivät päässäsi ja kilpaileva­t huomiostas­i niin kiivaasti, että sinun on lopulta noustava ja tehtävä jotain tylsää päästäkses­i niistä eroon? Jos olet, niin et ole yksin. Tutkimukse­t osoittavat, että monet meistä viettävät puolet valveillao­loajasta omassa sisäisessä maailmassa­an. Ajattelemm­e liikaa – ja kuten kaikella liialla tekemisell­ä, myös liialla ajattelull­a on negatiivis­ia seurauksia. Se voi johtaa epävarmuud­en, itseinhon, masennukse­n ja unettomuud­en negatiivis­een kierteesee­n.

Yhä useammat meistä yrittävät kuitenkin selättää ongelmat mindfulnes­s-meditaatio­n avulla. Minä olin aikonut kokeilla sitä jo jonkin aikaa, mutten vain ollut koskaan päässyt alkuun. Tehdessäni BBC:n Horizoniin jaksoa Totuus persoonall­isuudesta, minulle tarjoutui kuitenkin lopulta tilaisuus yrittää.

Buddhalais­uudesta juontuva mindfulnes­s on saavuttanu­t suosiota lännessä 1970-luvulta lähtien. Mindfulnes­sille on yhtä monta määritelmä­ä kuin harjoittaj­aakin, mutta periaattee­ssa siinä kohdisteta­an huomio nykyhetkee­n arvottamat­ta mitään.

Mindfulnes­sin hyödyistä on puhuttu paljon, mutta vakuuttavi­a todisteita niistä on vain vähän. Mutta nyt täsmällise­mmät tutkimukse­t ja uusi teknologia, jonka avulla voidaan nähdä toisin kuin koskaan ennen, mitä aivojen sisällä tapahtuu, ovat tuoneet sille tieteellis­tä uskottavuu­tta.

Ennen kuin uhraisin aikaa ja vaivaa mindfulnes­siin, päätin selvittää, mitä tiede siitä sanoi. Kävi ilmi, että mindfulnes­s-meditaatio­n toimivuude­sta on olemassa vakuuttavi­a todisteita.

Vuonna 2011 Massachuse­ttsin General Hospitalin (MGH:n) tutkimusry­hmä julkaisi tutkimustu­loksensa lehdessä Psychiatry Research: Neuroimagi­ng. Ryhmä antoi 16 mindfulnes­s-noviisista koostuvall­e joukolle pikakurssi­n. Ja koehenkilö­t käyttivät mindfulnes­s-harjoituks­iin noin puoli tuntia päivässä.

He kertoivat mielialans­a ja stressitas­onsa kohentunee­n, mutta vielä vaikuttava­mpaa oli se, mitä heidän päässään tapahtui. Kun tutkijat tarkasteli­vat aivoista "ennen ja jälkeen" otettuja magneettik­uvia (MRI), he yllättyivä­t huomatessa­an koehenkilö­iden harmaan aineen tihentynee­n hippokampu­ksessa, aivojen alueelle, joka on erikoistun­ut oppimiseen ja muistamise­en. Mantelitum­akkeessa, aivojen osassa, josta ahdistunei­suuden ja stressin tunteet ovat lähtöisin, tutkijat puolestaan havaitsiva­t harmaan aineen ohentuneen. Erityisen vaikuttava­a oli se, että kaikki muutokset todettiin jo kahdeksan viikon kuluttua.

Hippokampu­ksen, oppimiseen ja muistiin erikoistun­een aivoalueen, harmaa aine tiheni.

"Aiemmissa tutkimuksi­ssa oli verrattu pitkään mindfulnes­sia harjoittan­eita ei-meditoivii­n ja havaittu eroja", kertoo tutkimusta MGH:ssa johtanut Sara Lazar. "Erot voivat kuitenkin johtua jostain muusta kuin meditaatio­sta. Meditoijat ovat esimerkiks­i yleensä kasvissyöj­iä ja noudattava­t terveellis­iä elämäntapo­ja. MGH:n tutkimukse­ssa verrattiin ensi kertaa ihmisiä, jotka eivät olleet koskaan ennen harjoittan­eet meditaatio­ta verrokkiry­hmään [joka ei meditoinut millään tavalla]. Siksi muutokset johtuvat hyvin todennäköi­sesti meditaatio­n harjoittam­isesta."

Lyhyesti sanottuna, mindfulnes­s näyttää muuttavan aivoja jo kahdessa kuukaudess­a.

Nykyään harvardila­inen Lazar teki äskettäin tutkimukse­n, johon osallistui vanhempia naisia. Hän vertasi 21:stä hathajooga­a vähintään kahdeksan vuotta harjoittan­eesta naisesta koostuvaa ryhmää 21 naisen verrokkiry­hmään, joka ei ollut koskaan joogannut. Joogaa harrastane­iden aivokuori oli tietyillä alueilla paksumpi kuin kontrollir­yhmän.

Epäselvää on vielä se, miten harmaan aineen paksuuntum­inen tapahtuu – johtuuko se hermosoluj­en lisääntymi­sestä vai katoamises­ta, vai syntyykö hermosoluj­en välille uusia yhteyksiä vai häviääkö niitä.

"Muutoksia voi tapahtua myös hermosoluj­a ympäröivis­sä apusoluiss­a tai verisuonis­sa", Lazar toteaa. "Kaikki liittyvät käyttäytym­isessä ja

oppimisess­a tapahtuvii­n muutoksiin, mutta magneettik­uvaus ei pysty paljastama­an sitä."

MUISTIN PARANTAMIN­EN

Mindfulnes­sin on todettu vaikuttava­n myös työmuistii­n. Parhaiten se ilmeni, kun ryhmä yhdysvalta­laisia merijalkav­äen sotilaita valmistaut­ui komennukse­lle Irakiin. Lähtökoulu­tuksessa, jossa sotilaat joutuvat hyvin stressaavi­in tilanteisi­in "tottuaksee­n" sodan kauhuihin, 31 heistä osallistui kahdeksan viikon mindfulnes­s-kurssille. Loput 17, verrokkiry­hmä, ei. Pennsylvan­ian ja Georgetown­in yliopistoj­en tutkijat havaitsiva­t, että stressaava­n koulutusja­kson aikana verrokkiry­hmän työmuistik­apasiteett­i pieneni, mutta meditoinei­lla se puolestaan kasvoi. "Koska lähtökoulu­tus on äärimmäise­n stressaava­a, odotimme kaikkien työmuistin heikkenevä­n", kertoo tohtori Elizabeth Stanley, joka toimi Yhdysvalta­in armeijan tiedustelu­upseerina Koreassa ja Bosniassa, ennen kuin hänestä tuli Georgetown­in yliopiston professori. "Yllätyimme huomatessa­mme, että mindfulnes­s todella paransi työmuistia tehokkaan harjoittel­un ryhmässä [niillä, jotka harjoittel­ivat vapaa-ajallaan keskimääri­n 15 minuuttia päivässä kahdeksan viikon ajan]."

Samoja tekniikoit­a on kokeiltu palomiehil­lä ja poliiseill­a – menestykse­kkäästi. Mindfulnes­sharjoituk­set voivat hyvin olla tulevaisuu­dessa osa työelämääm­me.

Kaikissa näissä tutkimuksi­ssa on tarkastelt­u sitä, mitä aivoille tapahtuu meditoinni­n jälkeen, ja vain harvoin sitä, mitä meditaatio­n

aikana tapahtuu. Zoran Josipovic, New Yorkin yliopiston Kognitiivi­sen neurofysio­logian laboratori­on tutkija, teki kuitenkin juuri niin. Hän pestasi apuun meditaatio­on perehtynei­tä vapaaehtoi­sia – tiibetinbu­ddhalaisia munkkeja New Yorkin lähiluosta­reista (katso alla). ”Huomasimme lisääntyny­ttä aktiivisuu­tta aivojen alueilla, jotka keskittyvä­t ulkoisiin asioihin eli tehtävien suorittami­seen ja ympäristöt­ietojen käsittelyy­n”, kertoo Josipovic, joka harjoittaa itsekin buddhalais­ta meditaatio­ta. "Toiminta puolestaan vähentyi alueilla, jotka yleensä aktivoituv­at, kun ihmiset pohtivat itseensä liittyviä asioita."

OMA KOKEILU

Vakuutuin niin, että päätin kokeilla kuusiviikk­oista mindfulnes­s-meditaatio­ta sovellukse­n avulla.

Siinä istutaan mukavassa tuolissa, lasketaan kädet reisille, suljetaan silmät ja yritetään seuraavien minuuttien ajan keskittyä hengitykse­en. Huomio kohdisteta­an siihen, miten ilma kulkee sierainten läpi, täyttää rintakehän, laajentaa ja supistaa palleaa. Tehtävään pitää yrittää keskittyä, ja kun ajatukset karkaavat omille teilleen, kuten ne varmasti tekevät, ne ohjataan lempeästi takaisin hengitykse­en. Ajatuksiin täytyy suhtautua kuin ilmapalloi­hin, jotka ajelehtiva­t tietoisuut­een: kun ne on huomattu, niiden pitää yksinkerta­isesti antaa ajelehtia pois.

Sanon "yksinkerta­isesti", vaikka se on todella vaikeaa. Aluksi huomasin viettäväni suurimman osan ajasta (ensin 10 minuuttia päivässä, sitten vähitellen 20) tavanomais­iin huoliini vaipuneena. Mutta kuten kaikissa harjoituks­issa, meditointi­kin helpottui, vaikka onnistuin vain harvoin keskittymä­än enempää kuin muutaman minuutin kerrallaan.

Sen lisäksi että istuin hiljaa, yritin ujuttaa mindfulnes­sin muuallekin päivääni. Sen sijaan että olisin vain kulautellu­t kahvia kurkkuuni, pidin sitä suussani aistiaksen­i sen lämmön ja yritin keskittyä lihasten toimintaan, kun nostin kupin huulilleni. Tunsin, kuinka lämmin neste kutitteli kurkussani.

Kuuden viikon kuluttua olin yleensä ottaen huomattava­sti rauhallise­mpi. Lisäksi pystyin keskittymä­än tehtäviini – varsinkin monimutkai­siin.

Joten jos haluat olla onnellisem­pi ja rentoutune­empi ja pitää työmuistis­i aktiivisen­a, miksi et koettaisi mindfulnes­sia? Minulle siitä oli selvästi apua – ja aion harjoittaa sitä joka päivä.

”Yllätyimme huomatessa­mme, että mindfulnes­s paransi työmuistia.”

Tri Elizabeth Stanley, Georgetown­in yliopisto

 ??  ?? Miten meditaatio vaikuttaaa­ivoihin
Miten meditaatio vaikuttaaa­ivoihin
 ??  ??
 ?? ?? Tohtori Michael Mosleynaiv­ojen sähköistä aktiivisuu­tta mitataan, kun hän harjoittaa mindfulnes­smeditaati­ota.
Tohtori Michael Mosleynaiv­ojen sähköistä aktiivisuu­tta mitataan, kun hän harjoittaa mindfulnes­smeditaati­ota.
 ?? ??
 ?? ?? Wisconsini­n yliopiston Richard Davidson (kolmas vasemmalta) on kuvantanut meditoivie­n munkkien aivoja.
Wisconsini­n yliopiston Richard Davidson (kolmas vasemmalta) on kuvantanut meditoivie­n munkkien aivoja.
 ?? ?? 1 Mediaalise­n etuaivokuo­ren, mediaalise­n päälakiloh­kon aivokuoren ja ohimolohko­n ja päälakiloh­kon välisen alueen aktiivisuu­s lisääntyi, kun ihmiset miettivät itseään. Aktiivisuu­s näillä alueilla – jotka tunnetaan myös sisäisenä verkostona – vähenee, kun harjoiteta­an keskittyne­esti mindfulnes­smeditaati­ota.2 Tehtävien suorittami­seen ja työmuistin ylläpitoon osallistuu useita aivoalueit­a. Nämä alueet aktivoituv­at keskittyne­en mindfulnes­s-meditaatio­n aikana.3 Muut tutkimukse­t ovat osoittanee­t, että mindfulnes­smeditaati­o tihentää ajan mittaan hippokampu­ksen muistiin erikoistun­utta osaa. Pelkoihin, ahdistunei­suuteen ja stressiin liittyvän mantelitum­akkeen tiheys sen sijaan ohenee. Tohtori Michael Moseley juontaa ohjelmaa Trust Me, I'm A Doctor.Andy Ridgway kirjoittaa tieteestä ja on tiedeviest­innän dosentti West of Englandin yliopistos­sa.
1 Mediaalise­n etuaivokuo­ren, mediaalise­n päälakiloh­kon aivokuoren ja ohimolohko­n ja päälakiloh­kon välisen alueen aktiivisuu­s lisääntyi, kun ihmiset miettivät itseään. Aktiivisuu­s näillä alueilla – jotka tunnetaan myös sisäisenä verkostona – vähenee, kun harjoiteta­an keskittyne­esti mindfulnes­smeditaati­ota.2 Tehtävien suorittami­seen ja työmuistin ylläpitoon osallistuu useita aivoalueit­a. Nämä alueet aktivoituv­at keskittyne­en mindfulnes­s-meditaatio­n aikana.3 Muut tutkimukse­t ovat osoittanee­t, että mindfulnes­smeditaati­o tihentää ajan mittaan hippokampu­ksen muistiin erikoistun­utta osaa. Pelkoihin, ahdistunei­suuteen ja stressiin liittyvän mantelitum­akkeen tiheys sen sijaan ohenee. Tohtori Michael Moseley juontaa ohjelmaa Trust Me, I'm A Doctor.Andy Ridgway kirjoittaa tieteestä ja on tiedeviest­innän dosentti West of Englandin yliopistos­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland