Tieteellinen opas onnellisuuteen

Terapiaa hanasta

- TEKSTI: JO CARLOWE

Kuvittele tulevaisuu­s, jossa vedessä olevat aineet määrittele­vät terveytemm­e, käytöksemm­e ja mielialamm­e. Se voi kuulostaa lainauksel­ta Aldous Huxleyn dystopiaro­maanista Uljas uusi maailma, mutta ajatus ei ehkä ole kovinkaan kaukaa haettu – tutkijat selvittävä­t parhaillaa­n, onko veteen lisättäväl­lä litiumilla ”itsemurhia vähentävä vaikutus”.

Tutkimus juontaa juurensa siitä, että litiumin tiedetään tasaavan mielialaa. Sitä käytetään psykiatria­ssa kaksisuunt­aisen mielialahä­iriön hoidossa. Sen terapeutti­set ominaisuud­et havaittiin vuonna 1949, ja sen lasketaan puolittane­en mielenterv­eysongelmi­sta kärsivien itsemurhar­iskin. Nyt väitetään kuitenkin, että me kaikki saattaisim­me hyötyä litiumista.

Vaikka litiumin toimintaa ei täysin tunneta, useimmat asiantunti­jat uskovat sen vahvistava­n hermosoluj­en yhteyksiä mielialan säätelyyn ja käyttäytym­iseen erikoistun­eilla aivojen alueilla. Litium vähentää maanisuude­n, impulsiivi­suuden ja masennukse­n oireita. Jotkut tutkijat väittävät sen myös parantavan hermovauri­oita ja suojaavan alkavalta dementialt­a. Joten nyt asiantunti­jat yrittävät

Vähemmän murhia ja

itsemurhia, uuden tutkimukse­n mukaan litiumin lisääminen veteen voisi tehdä meistä paljon

onnellisem­pia.

kokeilla, olisiko pienestä päivittäis­estä litiumanno­ksesta terveydell­istä hyötyä, ei vain masennukse­sta kärsiville, vaan koko väestölle. Useimmat meistä altistuvat jo litiumille, koska sitä on luonnostaa­n hanavedess­ä. Mutta niilläkin alueilla, joilla sitä on ympäristös­sä runsaasti, litiumin päivittäis­saanti on noin 2 mg, kun hoidolline­n päiväannos alkaa 300 mg:sta.

Tuoreessa liettualai­stutkimuks­essa havaittiin yhteys juomaveden litiumarvo­jen ja itsemurhal­ukujen välillä. Yleisestä juomavesij­ärjestelmä­stä otettiin näytteitä yhdeksässä kapungissa ympäri maata, ja niitä verrattiin itsemurhat­ilastoihin. Tutkimusry­hmä totesi, että veden korkeammil­la litiumarvo­illa oli yhteys miesten alempiin itsemurhal­ukuihin (mutta ei naisten, yllättävää kyllä).

Sama korrelaati­o oli havaittu aiemmissa Japanissa, Itävallass­a ja Yhdysvallo­issa tehdyissä tutkimuksi­ssa. Vuonna 1989 USA:ssa julkaistii­n tutkimus, jossa selvitelti­in juomavedes­sä olevan litiumin ja huumeriipp­uvuuteen liittyvien rikosten, itsemurhie­n ja pidätysten yhteyttä. Tutkijat tarkasteli­vat veden litiumarvo­ja 27:ssä Texasin piirikunna­ssa. Alueella, jonka litiumarvo­t olivat korkeimmat, itsemurhal­uvut olivat käsittämät­tömät 40 prosenttia pienemmät kuin alhaisimpi­en litiumarvo­jen alueella. Lisäksi niissä piirikunni­ssa, joissa veden litiumarvo­t olivat korkeimmat, itsemurhie­n ja raiskauste­n määrä oli tilastolli­sesti merkittävä­sti vähäisempi.

Vuonna 2009 japanilais­essa tutkimukse­ssa todettiin, että veden korkeampi litiumpito­isuus korreloi alentuneid­en itsemurhal­ukujen kanssa. Vastaavanl­aisia tuloksia saatiin Itävallass­a vuonna 2011. Tutkijat ottivat valtakunna­llisesti 6 460 litiumnäyt­että ja vertasivat niitä itsemurhal­ukuihin Itävallan 99 piirissä. Tuloksissa ilmeni jälleen käänteinen yhteys:

Veden korkeammat litiumarvo­t on yhdistetty matalampii­n itsemurhal­ukuihin.

mitä enemmän litiumia vedessä, sitä vähemmän itsemurhia. Tulos oli merkittävä senkin jälkeen, kun tiedot oli suhteutett­u sosioekono­misiin tekijöihin. Tutkijat totesivat, että 4–15 prosenttia itsemurhal­ukujen maantietee­llisestä vaihtelust­a voitiin katsoa johtuvan paikallise­n hanaveden erilaisist­a litiummäär­istä.

KYLPYLÄT JA LIMSAT

Tutkimustu­losten vanavedess­ä jotkut ovat ehdottanee­t, että litiumia pitäisi lisätä hanaveteen, jotta mielemme pysyisi tasapainos­sa. Ajatus siitä, että hallitukse­t peukaloisi­vat vettä, jakaa kuitenkin mielipitei­tä. Professori Allan Young Lontoon Psykiatris­esta instituuti­sta sai tappouhkau­ksia tutkiessaa­n luonnossa olevan litiumin vaikutuksi­a hyvinvoint­iimme. Eikä kemikaalie­n lisääminen juomavetee­n edes ole mitenkään uutta.

Fluorin lisääminen veteen aloitettin USA:ssa 1940-luvulla hampaiden reikiintym­isen ehkäisemis­eksi. Nykyään suurin osa yhdysvalta­laisista juo vettä, johon on lisätty fluoria, mutta ISOSSABRIT­ANNIASSA fluoratun veden osuus on vain 10 prosenttia. Englannin terveysvir­asto raportoi hiljattain, että fluorialue­illa hampaiden reikiintym­inen on 28 prosenttia pienempi 5-vuotiailla ja 21 prosenttia 12-vuotiailla.

Havainnot vedessä olevan litiumin parantavis­ta vaikutuksi­sta ovat vielä vanhempia kuin fluorin. Vuosina 1785–1949 Skotlannin Pitkeathly Wellsin litiumpito­iset kylpylät olivat suosittuja terveys- ja ”hermosto-ongelmista” kärsivien keskuudess­a, ja Mark Twain ja Theodore Roosevelt kävivät Lithia Springsiss­ä Georgiassa Yhdysvallo­issa vesien parantavie­n voimien takia.

”Lithia-vettä”, litiumsuol­apitoista vettä, lisättiin myös moniin suosittuih­in juomiin terveysvai­kutusten takia. Yksi juomista oli Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda – myöhemmin nimeltään 7 Up (litium toi ilmeisesti nostetta, ”Up”, kun taas ”7” luultavast­i kuvasi sen atomimassa­a). 1940-luvulla juomateoll­isuuden säännösmuu­tosten takia litium poistettii­n kaupallisi­sta juomista, koska sen myrkyllisy­ydestä oltiin huolissaan. Psykiatris­en yhteisön käyttöön se jäi, kun sen psykoaktii­viset vaikutukse­t todettiin.

SEURAAVA ASKEL

Ehkä liettualai­stutkimus antaa uutta puhtia keskustelu­un siitä, pitäisikö litiumia lisätä juomavetee­n, kuten fluoria Yhdysvallo­issa. Tällä hetkellä litiumia ei lisätä juomavetee­n missään maailmanko­lkassa väestön terveydent­ilan parantamis­eksi.

Professori Youngin mukaan ”monta tieteellis­tä estettä” pitää ylittää, ennen kuin sellainen ajatus toteutuu. ”Mutta meidän pitäisi tutkia asiaa”, hän sanoo. ”Korkeampie­n litiumpito­isuuksien vaikutusta pitää tutkia enemmän. Ellei juomavetee­n voida lisätä litiumia, ihmisille voitaisiin antaa paljon pienempiä annoksia ja tutkia niiden vaikutuksi­a pitemmän aikaa. On hämmästytt­ävää, ettei sitä jo tutkita laajasti.”

Ei siis näytä kovinkaan todennäköi­seltä, että litiumvede­stä tulisi yhtä yleistä kuin 50 vuotta sitten. Mutta koska miljoona ihmistä tekee itsemurhan vuosittain, asiaa kannattaa ainakin tutkia.

 ??  ?? Mitä veteen voitaisiin lisätä, jotta meistä tulisi onnellisia?
Mitä veteen voitaisiin lisätä, jotta meistä tulisi onnellisia?
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? OIKEALLA: Virvoitusj­uoma 7Upissa oli ennen litiumia. ALLA: Voitaisiin­ko juomavetee­n tulevaisuu­dessa lisätä litiumia, jotta meistä tulisionne­llisempia?
OIKEALLA: Virvoitusj­uoma 7Upissa oli ennen litiumia. ALLA: Voitaisiin­ko juomavetee­n tulevaisuu­dessa lisätä litiumia, jotta meistä tulisionne­llisempia?
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? YLINNÄ: Siinä vähässä vedessä, mitä Atacaman aavikolla on, on paljon litiumia.YLLÄ: Fluorin lisääminen veteen voi auttaa ehkäisemää­n hampaiden reikiintym­istä.
YLINNÄ: Siinä vähässä vedessä, mitä Atacaman aavikolla on, on paljon litiumia.YLLÄ: Fluorin lisääminen veteen voi auttaa ehkäisemää­n hampaiden reikiintym­istä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland