PIE­NI MUT­TA PIPPURINEN

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Opas Onnellisuuteen -

Bak­tee­rit koos­tu­vat yleen­sä vain yh­des­tä so­lus­ta, mut­ta ne ovat hy­vin eri­lai­sia kuin ih­mis­ke­hon muo­dos­ta­vat so­lut. Bak­tee­ri­so­luis­sa ei ole kal­vol­lis­ta tu­maa. Ja kro­mo­so­maa­li­sen DNA:n li­säk­si bak­tee­reis­sa voi ol­la ”yli­mää­räi­siä” DNA-ren­kai­ta, joi­ta kut­su­taan plas­mi­deik­si. Bak­tee­reis­ta puut­tuu myös kal­vol­li­sia so­lue­li­miä, ku­ten mi­to­kondrioi­ta – ih­mis­so­lu­jen

”ak­ku­ja” – ja lä­hes kai­kis­sa bak­tee­ri­so­luis­sa on so­lusei­nä.

Jot­kin bak­tee­rit pys­ty­vät si­to­maan va­loe­ner­gi­aa, kun taas toi­set hyö­dyn­tä­vät so­lun käyt­tö­voi­mak­si or­gaa­nis­ten tai epä­or­gaa­nis­ten yh­dis­tei­den ke­mial­li­sia reak­tioi­ta. Bak­tee­ri­so­lut ovat yleen­sä vain muu­ta­man mik­ro­met­rin (µm) pi­tui­sia. Lac­to­bacil­lus-so­lut esi­mer­kik­si ovat noin 3 µm pit­kiä. Omien so­lu­jem­me ko­ko voi sen si­jaan vaih­del­la suu­res­ti­kin. Pu­na­so­lut ovat yleen­sä hal­kai­si­jal­taan 7 µm. Ja mu­na­so­lut, ih­mis­so­luis­ta isoim­mat, voi­vat ol­la kool­taan 120 µm – noin ih­mi­sen hiuk­sen pak­sui­sia.

Bak­tee­rit ovat vain muu­ta­man mik­ro­met­rin ko­koi­sia ja jo­pa pie­nem­piä kuin pu­na­so­lut.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.