TEE SII­TÄ NAU­TIN­TO

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Tu­lem­me usein on­nel­li­sem­mik­si, kun em­me vain vii­vy­tä ku­lu­tus­ta, vaan vä­hen­näm­me si­tä kaut­taal­taan. Tut­kiak­seen aja­tus­ta psy­ko­lo­gi Jor­di Quoid­bach pyy­si suklaan ys­tä­viä la­bo­ra­to­rioon­sa syö­mään suklaa­ta kah­teen ot­tee­seen vii­kon vä­lein. Toi­sia hän oh­jeis­ti ole­maan syö­mät­tä suklaa­ta vä­liin jää­väl­lä vii­kol­la, kun taas toi­sil­le hän an­toi ison pus­sil­li­sen suklaa­ta ja käs­ki hei­dän syö­dä niin pal­jon kuin he jak­soi­vat. Toi­sel­la mais­te­lu­ker­ral­la suklaas­ta pi­dät­täy­ty­nyt ryh­mä naut­ti syö­mi­ses­tä enem­män. Tut­ki­mus ku­mo­aa ole­tuk­sen sii­tä, et­tä tu­lem­me on­nel­li­sem­mik­si, kun saam­me enem­män si­tä, mis­tä pi­däm­me.

Ha­vain­to pä­tee ar­kie­lä­mäs­sä­kin. Mic­hi­ga­nin yli­opis­ton tut­ki­jat pyy­si­vät au­toi­li­joi­ta, joi­den au­to­jen hin­nat vaih­te­li­vat 400 dol­la­ris­ta (320 eu­ros­ta) 40 000 dol­la­riin (32 000 eu­roon) muis­te­le­maan, kun he oli­vat vii­mek­si aja­neet au­to­aan, ja ar­vioi­maan, kuin­ka pal­jon he oli­vat aja­mi­ses­ta naut­ti­neet. Tut­ki­jat to­te­si­vat, et­tei au­ton ar­von ja aja­jan ajo­nau­tin­non vä­lil­lä ol­lut min­kään­lais­ta suh­det­ta. Mut­ta kun sa­mal­ta ryh­mäl­tä ky­syt­tiin, mil­loin he oli­vat vii­mek­si käy­neet pel­käl­lä hu­via­je­lul­la, kal­liim­pien au­to­jen omis­ta­jat oli­vat sel­väs­ti on­nel­li­sem­pia. Sa­tun­nai­nen hem­mot­te­lu voi siis muut­taa li­sä­si­joi­tuk­sen li­sä­on­nek­si.

Vä­hem­män on enem­män, kun hem­mot­te­let it­seä­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.