5 VINK­KIÄ KAA­MOS­MA­SEN­NUK­SES­TA SELVIYTYMISEEN

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Jos tal­vi ma­sen­taa, elä­mäs­tä voi yrit­tää teh­dä sie­det­tä­väm­pää.

Tu­tus­tu hoi­to­kei­noi­hin

Kaa­mos­ma­sen­nuk­ses­ta kär­si­vil­le suo­si­tel­laan va­lo­hoi­toa, se­lek­tii­vi­sik­si se­ro­to­nii­nin ta­kai­sin­o­ton es­tä­jik­si kut­sut­tu­ja ma­sen­nus­lääk­kei­tä ja psy­ko­te­ra­pi­aa, ku­ten kog­ni­tii­vi­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia.

Lii­ku

Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta, var­sin­kin ul­ko­na, voi ko­hot­taa mie­lia­laa. Se voi aut­taa unoh­ta­maan huo­let ja li­sä­tä mie­lia­laa pa­ran­ta­vien en­dor­fii­nien mää­rää ai­vois­sa.

Väl­tä stres­siä

Han­ki tu­kea, jot­ta sel­viät stres­sis­tä. Väl­tä ma­sen­nuk­sen lau­kai­si­joi­ta, ku­ten tu­pak­kaa, al­ko­ho­lia ja huu­mei­ta – kan­na­bik­sen käy­tön ja ma­sen­nuk­sen vä­lil­lä on vah­va yh­teys.

Syö ter­veel­li­sem­min

Älä jä­tä aa­miais­ta vä­liin, syö sään­nöl­li­ses­ti ja nau­ti hi­taas­ti pa­la­via hii­li­hy­draat­te­ja, ku­ten täys­jy­vä­lei­pää ja pe­ru­naa, jot­ta py­syt ener­gi­se­nä. Rau­ta­pi­toi­set ruo­ka-ai­neet, ku­ten pu­nai­nen li­ha ja vih­reät leh­ti­vi­han­nek­set aut­ta­vat tor­ju­maan vä­sy­mys­tä.

Py­sy so­si­aa­li­se­na

Ulos läh­te­mi­nen ja tois­ten kans­sa seu­rus­te­le­mi­nen ko­hot­ta­vat mie­lia­laa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.