STRESSIROKOTE

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Pi­täi­si­kö mei­dät ro­kot­taa stres­sin fyy­si­siä ja käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­viä si­vu­vai­ku­tuk­sia vas­taan?

Tut­ki­jat ovat jo pit­kään ha­vain­neet, et­tä stres­sin ai­heut­ta­mat fyy­si­set ja psyyk­ki­set on­gel­mat ovat vah­vas­ti yh­tey­des­sä im­muu­ni­jär­jes­tel­män muu­tok­siin. Tä­mä on syn­nyt­tä­nyt uu­den tut­ki­muk­sen aal­lon, jos­sa sel­vi­te­tään, aut­tai­si­ko ke­hon puo­lu­tus­jär­jes­tel­män muok­kaa­mi­nen ro­kot­teil­la stres­sin sie­to­ky­kyäm­me.

Yh­dys­val­ta­lai­sen Co­lum­bian yli­opis­ton neu­ro­tut­ki­jat siir­si­vät im­muu­ni­so­lu­ja kroo­ni­ses­ti stres­saan­tu­neis­ta hii­ris­tä le­vol­li­siin hii­riin ja ha­vait­si­vat, et­tei­vät ro­ko­te­tut hii­ret stres­saan­tu­neet lä­hes­kään yh­tä hel­pos­ti ei­kä niil­lä esiin­ty­nyt yh­tä pal­jon ma­sen­nusoi­rei­ta.

Co­lo­ra­don yli­opis­ton neu­ro­tut­ki­jat puo­les­taan muok­ka­si­vat hiir­ten im­muu­ni­jär­jes­tel­mää ruis­kut­ta­mal­la nii­hin ta­val­lis­ta bak­tee­ria, jon­ka jo tie­det­tiin vä­hen­tä­vän ah­dis­tus­ta. Kun nä­mä hii­ret si­joi­tet­tiin sa­maan häk­kiin aggres­sii­vis­ten la­ji­to­ve­rien­sa kans­sa, ne oli­vat pal­jon rau­hal­li­sem­pia kuin ro­kot­ta­mat­to­mat hii­ret, ei­kä niil­lä il­men­nyt mi­tään sel­lai­sia stres­siin liit­ty­viä suo­lis­to-on­gel­mia kuin ro­kot­ta­mat­to­mil­la hii­ril­lä.

Voi­tai­siin­ko stres­siä vas­taan siis ke­hit­täää ro­ko­te? Ch­ris­top­her Low­ry, Co­lo­ra­don yli­opis­ton joh­ta­va tut­ki­ja, on il­moit­ta­nut aloit­ta­van­sa ko­keet ih­mi­sil­lä. Hän us­koo, et­tä bak­tee­rit – jo­ko suun kaut­ta nau­tit­tu­na, hen­gi­tet­ty­nä tai ruis­ku­tet­tu­na – voi­vat aut­taa ih­mi­siä suo­jau­tu­maan stres­sin fyy­si­sil­tä ja käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vil­tä si­vu­vai­ku­tuk­sil­ta. Trau­ma­pe­räi­sel­le stres­si­häi­riöl­le al­tis­tu­vat so­ti­laat ovat stres­si­ro­kot­teen sel­kein koh­de­ryh­mä, Low­ry to­te­aa.

Mut­ta mi­hin ro­kot­ta­mi­nen joh­tai­si? En­nen koet­ta an­net­tu ro­ko­te her­mos­tu­neil­le tei­neil­le? Ruis­ke, jo­ka aut­taa sel­viä­mään han­ka­las­ta ko­kouk­ses­ta? Etiik­ka­ko­mi­teoil­la riit­tää poh­dit­ta­vaa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.