PELAA VIDEOPELEJÄ

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Vi­deo­pe­lien vai­ku­tuk­ses­ta stres­sin vä­he­ne­mi­seen on to­dis­tei­ta – kun­han pe­laa­mi­nen ei ke­hi­ty pak­ko­miel­teek­si. Cent­ral Flo­ri­dan yli­opis­ton kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian tut­ki­jat ovat ha­vain­neet, et­tä uu­pu­neet työn­te­ki­jät hyö­ty­vät ly­hyel­lä tauol­la enem­män yk­sin­ker­tai­sen vi­deo­pe­lin pe­laa­mi­ses­ta kuin hil­jaa is­tu­mi­ses­ta tai oh­jat­tuun ren­tou­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta. Ha­vain­toa tu­ke­vat tut­ki­muk­set, joi­den mu­kaan tie­to­ko­ne­pe­le­jä to­del­li­suut­ta pae­tak­seen sään­nöl­li­ses­ti pe­laa­vat so­ti­laat sel­viä­vät pa­rem­min fyy­si­ses­tä ja hen­ki­ses­tä stres­sis­tä ja pal­ve­le­vat am­ma­tis­saan pi­tem­pään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.