Tieteellinen opas onnellisuuteen

PSYKEDEELI­STÄ KEMIAA

-

Molekyylit­asolla psilosybii­ni vaikuttaa aivojen serotoniin­ijärjestel­mään. Serotoniin­i on välittäjäa­ine, joka lähettää signaaleja hermosolus­ta toiseen. Sitä on usein nimitetty ”onnellisuu­shormoniks­i”, mutta itse asiassa serotoniin­in ja mielialan suhde on monimutkai­nen eikä sitä tunneta hyvin.

Psilosybii­ni tarttuu serotoniin­i 2A-reseptorii­n – yhteen 14 erilaisest­a hermosolui­ssa olevasta serotoniin­ireseptori­sta – ja saa aikaan ”muokattavu­uden” tilan, jossa aivojen järjestelm­iä ja reittejä voidaan muokata uudelleen. Psilosybii­ni vaikuttaa nimenomaan aivojen oletustila­verkostoon, joka liittyy ylemmän tason tietoisiin toimintoih­in. Niihin kuuluvat minuutemme (egomme) ja tarina, jonka muodostamm­e identiteet­istämme ja paikastamm­e maailmassa.

Masennukse­lle ovat tyypillisi­ä syvään juurtuneet, pakonomais­et ajatusmall­it, jotka heijastuva­t epänormaal­ina toimintana oletustila­verkostoss­a. Psilosybii­nin vaikutukse­sta verkosto näyttää väliaikais­esti purkautuva­n ja murtuvan, mikä johtaa identiteet­in katoamisee­n ja vahvaan yhteydentu­nteeseen ulkomaailm­an kanssa. Psilosybii­ni kirjaimell­isesti avaa mielen.

Hajottamal­la piilevät järjestelm­ät ja mahdollist­amalla niiden uudelleen muovautumi­sen, psilosybii­ni voi auttaa ”palauttama­an” aivot alkutilaan. Sillä tavoin ihmiset voivat päästä eroon masennukse­sta ja siirtyä kohti terveempiä ajatusmall­eja.

 ??  ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland