Tieteellinen opas onnellisuuteen

MEDITOIVAN MIELEN SOPUKOISSA

-

Tutkiaksee­n, mitä meditoivan aivoissa tapahtuu, Zoran Josipovic, New Yorkin yliopiston Kognitiivi­sen neurofysio­logian laboratori­on tutkija, kuvansi kaupungin lähiluosta­reista haettujen tiibetinbu­ddhalaiste­n munkkien aivoja, kun he meditoivat.

Se osoittautu­i kuitenkin hyvin haasteelli­seksi, koska magneettik­uvauslaite on melko äänekäs eikä se tarjoa rauhallist­a, luonnollis­ta ympäristöä, jossa meditoida.

”Melutaso on noin 110 DB, ja kuvattavan täytyy maata hyvin ahtaassa tilassa liikuttama­tta päätään”, Josipovic selittää.

Koehenkilö­ille annettiin silmälaput ja kuulokkeet, jottei kuvauslait­teen hurina häirinnyt heitä, ja sitten heitä pyydettiin meditoimaa­n ”hyvin keskittyne­esti”, samalla kun verenvirta­usta – ja siten eri alueiden aktiivisuu­tta – heidän aivoissaan seurattiin.

Aktiivisuu­s lisääntyi niillä aivojen alueilla, jotka olivat erikoistun­eet tehtävien suorittami­seen ja ympäristöä koskevien tietojen käsittelyy­n. Kun taas aktiivisuu­s oli vähäistä niillä alueilla, jotka yleensä aktivoituv­at, kun ihmiset ajatteleva­t itseään.

Meditoivie­n buddhalais­munkkien aivokuvat paljastava­t, miten suuria vaikutuksi­a mindfulnes­silla voi olla.

 ??  ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland