HORMONIT PELIIN

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Mi­ten tek­niik­ka voi vai­kut­taa mie­lia­laan

Tut­ki­jat ovat ha­vain­neet vah­vo­ja yh­teyk­siä tii­viin in­ter­ne­tin käy­tön, var­sin­kin so­si­aa­li­sen me­dian, ja ma­sen­nuk­sen vä­lil­lä. Se ei ol­lut yl­lä­tys ter­vey­sa­lan asian­tun­ti­jal­le, toh­to­ri Aric Sig­ma­nil­le, jon­ka mu­kaan jat­ku­va so­si­aa­li­sel­le me­dial­le al­tis­tu­mi­nen voi ai­heut­taa riit­tä­mät­tö­myy­den­tun­teen. ”So­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa vie­te­tyn ajan ja omaa ke­hoa koh­taan tun­ne­tun li­sään­ty­vän tyy­ty­mät­tö­myy­den vä­lil­lä on suh­de. Ihan­ne­ku­vien suur­ku­lu­tus ak­ti­voi her­mo­so­lu­ver­kos­to­ja ai­vois­sa, ku­ten man­te­li­tu­mak­kees­sa, jo­ka on kes­kit­ty­nyt pel­koon ja ah­dis­tuk­seen.”

Sig­man viit­taa tut­ki­muk­seen, jos­sa ty­töil­lä, jot­ka pi­ka­vies­tit­te­li­vät äi­dil­leen, erit­tyi kas­vok­kain ta­pah­tu­vaan kans­sa­käy­mi­seen liit­ty­vän hy­vä­no­lon­hor­mo­ni ok­si­to­sii­nin si­jaan stres­si­hor­mo­ni kor­ti­so­lia. ”Meil­lä voi ol­la luon­tai­nen tar­ve pi­tää yh­teyt­tä ih­mi­siin, jois­ta vä­li­täm­me. Ih­mis­kon­tak­tien puu­te voi ai­heut­taa ter­vey­son­gel­mia.”

Face­book ei siis eh­kä vas­taa­kaan to­del­lis­ta kas­voai­kaa.

YLLÄ: Kun ih­mi­set ovat kou­kus­sa tek­no­lo­gi­aan, hei­dän ai­vois­saan voi il­me­tä sa­man­kal­tai­sia muu­tok­sia kuin huu­me­riip­pu­vai­sil­la. YLHÄÄLLÄ OI­KEAL­LA: ReSTART-oh­jel­mas­sa ih­mi­siä, jot­ka ovat riip­pu­vai­sia net­ti­pe­laa­mi­ses­ta, so­si­aa­li­ses­ta me­dias­ta ja ra­ha­pe­leis­tä, hoi­de­taan maa­seu­dul­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.