7 KY­SY­MYS­TÄ TUTKIJALLE

Tieteen Kuvalehti - - FORSIDE - Es­ke Wil­lers­lev

Es­ke Wil­lers­lev

Mil­loin tie­sit, et­tä ha­luat tul­la tut­ki­jak­si?

Kun tein pro gra­du -työ­tä­ni Grön­lan­nis­ta po­rat­tu­jen jää­näyt­tei­den dna:sta. Oli hie­no tun­ne saa­da sel­vil­le maa­il­mas­ta jo­ta­kin uut­ta, jo­ta ku­kaan toi­nen ei tien­nyt. Se on edel­leen kieh­to­vaa. Se in­nos­taa mi­nua tut­ki­ja­na.

Mi­kä on suu­rin ins­pi­raa­tion läh­tee­si?

Tyl­sät esi­tel­mät. Jos­ta­kin syys­tä olen saa­nut useim­mat hy­vät idea­ni sil­loin, kun kuun­te­len pit­kä­ve­teis­tä esi­tel­mää.

Mi­kä on si­nus­ta ih­mi­sen suu­rin saa­vu­tus?

Ky­kym­me mu­kau­tua ja kek­siä uut­ta. Yk­si­kään toi­nen ni­sä­käs ei pys­ty elä­mään niin eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä kuin ih­mi­nen. Yk­si­kään muu tun­net­tu eliö ei myös­kään ole yh­tä kek­se­liäs kuin ih­mi­nen.

Mi­kä on si­nus­ta mer­kit­tä­vin saa­vu­tuk­se­si tut­ki­ja­na?

Sen to­dis­ta­mi­nen tie­teel­li­sel­lä tut­ki­muk­sel­la, et­tä kä­si­tys ih­mis­ro­duis­ta on har­haa. Kun se ai­ka­naan ote­taan mu­kaan op­pi­kir­joi­hin, se toi­vot­ta­vas­ti muut­taa suh­tau­tu­mis­tam­me mui­hin ih­mi­siin.

Mi­kä on si­nus­ta suu­rin ky­sy­mys, jo­hon ei vie­lä ole vas­taus­ta?

Mi­ten elä­mä syn­tyy? On­ko muu­al­la maa­il­man­kaik­keu­des­sa elä­mää? Mi­kä te­kee meis­tä ih­mi­siä? Mi­ten pal­jon elä­määm­me ohjaa pe­ri­mä ja mi­ten pal­jon ym­pä­ris­tö?

Min­kä elä­vän tai his­to­rial­li­sen hen­ki­lön ha­luai­sit ta­va­ta?

La­ko­tain­ti­aa­nien pääl­li­kön Is­tu­van Hä­rän. Hän on ai­na ol­lut mi­nul­le suu­ri san­ka­ri ja in­noit­ta­ja. Hän oli joh­ta­ja sa­nan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Hän aset­ti ne, joi­ta hän joh­ti, it­sen­sä edel­le ja tais­te­li lop­puun as­ti sen puo­les­ta, mi­hin hän us­koi.

Mi­kä tie­teel­li­nen tut­ki­mus­tu­los on vii­mek­si saa­nut si­nut kun­nol­la in­nos­tu­maan?

Se, et­tä bak­tee­rit pys­ty­vät vies­ti­mään kes­ke­nään ja toi­mi­maan yh­des­sä jouk­ku­ee­na. Se mul­lis­taa täy­sin kä­si­tyk­set ”al­keel­li­sis­ta” elä­män muo­dois­ta ja ky­see­na­lais­taa yk­si­ja mo­ni­so­luis­ten eliöi­den erot­te­lun hyö­dyl­li­syy­den.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.