Tut­ki­jat ke­syt­ti­vät va­lon

Yh­tä ai­kaa aal­to­ja ja hiuk­ka­sia se­kä nä­ky­vää ja nä­ky­mä­tön­tä... Va­lol­la on pal­jon ar­voi­tuk­sel­li­sia omi­nai­suuk­sia, joi­den avul­la ai­o­taan mul­lis­taa usei­ta eri alo­ja näyt­tö­tek­nii­kas­ta ener­gian va­ras­toin­tiin ja syö­vän hoi­toon.

Tieteen Kuvalehti - - FORSIDE -

VALAISTUS ENERGIA TERVEYS

VALAISTUS

Val­koi­nen la­ser­va­lo kor­vaa le­dit, ja va­lai­se­vis­ta kvant­ti­pis­teis­tä syn­tyy te­rä­väm­pi ja vä­hem­män ener­gi­aa ku­lut­ta­va näyt­tö.

ENERGIA

Kei­no­te­koi­nen fo­to­syn­tee­si va­ras­toi au­rin­koe­ner­gi­aa polt­toai­nee­seen, ja dro­net la­da­taan lan­gat­to­mas­ti la­ser­ver­kos­ta.

TERVEYS

Va­loon pe­rus­tu­va syö­vän täs­mä­hoi­to, ma­la­ria­hyt­ty­siä tap­pa­va la­ser­tyk­ki ja var­jot­to­mia ku­via ot­ta­va mik­ros­koop­pi ovat tu­los­sa.

SHUTTERSTO­CK

Tut­ki­jat voi­vat jo siir­tää säh­köä lan­gat­to­mas­ti ja häi­vyt­tää var­jo­ja käyt­tä­mäl­lä hy­väk­si va­lon eri­koi­so­mi­nai­suuk­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.