Ter­ve­tu­loa!

Tieteen Ytimessä 2018 - - Forside -

Olet­ko val­mis täyt­tä­mään ai­vo­si mie­len­kiin­toi­sil­la fak­toil­la maa­il­mas­ta ym­pä­ril­lä­si? Tyy­dyt­tä­mään ute­liai­suu­te­si ja saa­maan vas­tauk­sen ky­sy­myk­siin, joi­ta et tien­nyt ha­lua­va­si ky­syä?

Tä­mä boo­kazi­ne on täyn­nä jän­nit­tä­viä ar­tik­ke­lei­ta. Se­li­täm­me mo­ni­mut­kai­sia il­miöi­tä sel­kein ku­vin ja kä­si­tet­tä­vin sa­noin, jot­ta näet, mi­ten maa­il­ma­si toi­mii. Tu­tus­tu maa­il­maan kuu­den jän­nit­tä­vän ja in­nos­ta­van tie­tee­na­lan kaut­ta: tek­no­lo­gian, lii­ken­teen, ym­pä­ris­tön, his­to­rian, ava­ruu­den ja tut­ki­muk­sen.

Ar­tik­ke­lit tar­joa­vat tee­mois­ta laa­jan kir­jon. Nyt voit op­pia kai­ken gee­nien meil­le an­ta­mis­ta su­per­voi­mis­ta fak­toi­hin il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. On­ko se to­del­la ih­mi­sen ai­kaan­saa­maa? Lue säh­kö­käyt­töi­sis­tä lai­vois­ta ja ar­mot­to­mis­ta tais­te­lu­he­li­kop­te­reis­ta. Jos mie­tit, mi­ten pää­si­sim­me Mar­siin tai voi­sim­me elää siel­lä, saat tie­to­pa­ket­ti­si sii­tä­kin. Näe, mi­ten opim­me per­ho­sen sii­pien avul­la te­ke­mään lu­ku­lait­tei­ta ja mi­ten va­koi­li­jat ovat toi­mi­neet eri ai­koi­na. Täs­tä kir­jas­ta voit lu­kea kai­ken näis­tä ja mo­nes­ta muus­ta asias­ta.

Kään­nä si­vua ja sel­vi­tä, mis­tä maa­il­ma ym­pä­ril­läm­me oi­keas­taan koos­tuu ja mi­ten kaik­ki toi­mii!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.