Vir­gin Ga­lac­ticin ava­ruusa­luk­sen en­si­len­to

On­nis­tu­neet koe­len­not toi­vat kau­pal­li­set ava­ruus­len­not as­ke­leen lä­hem­mäs. Ric­hard Bran­son sa­noi len­tä­vän­sä it­se ava­ruu­teen vuo­den 2018 alus­sa.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tapahtui Maailmalla -

Jou­lu­kuun 3. päi­väs­tä 2016 tu­li kään­ne­koh­ta Vir­gin Ga­lac­ticil­le ja sen ava­ruus­tu­ris­mi­suun­ni­tel­mil­le. Spaces­hiptwo, jo­ta sa­no­taan myös VSS Uni­tyk­si, nousi Mo­ja­ve Air and Space Por­tis­ta Ka­li­for­nias­ta ja len­si 1 tun­nin ja 20 mi­nuut­tia. Len­to­ja oli teh­ty ai­kai­sem­min kul­je­tus­ko­ne Whi­tek­nighttwon avul­la, mut­ta tä­mä oli en­sim­mäi­nen ker­ta, jol­loin VSS Uni­ty len­si het­ken omin avuin ja täy­sin hal­li­tus­ti. Ava­ruusa­lus ir­rot­ti it­sen­sä kul­je­tus­ko­nees­ta ja len­si va­paas­ti kym­me­nen mi­nuu­tin ajan.

Vir­gin Ga­lac­ticil­le on­nis­tu­nut len­to oli hie­no uu­ti­nen. Sen suun­ni­tel­mat vii­väs­tyi­vät tun­tu­vas­ti, kun VSS Uni­tyn edel­tä­jä, VSS En­terpri­se, syök­syi maa­han 2014.

Pe­rä­mies me­neh­tyi traa­gi­ses­ti. Koe­len­to oli en­sim­mäi­nen mo­nis­ta. Vuon­na 2017 nii­tä teh­tiin li­sää, ja hei­nä­kuus­sa 2018 VSS Uni­ty saa­vut­ti me­sosfää­rin ra­jan (52 km), mut­ta ava­ruut­ta (100 km) ei vie­lä ole saa­vu­tet­tu.

Kun koe­len­not on teh­ty ja kau­pal­li­set len­not voi­vat al­kaa, mat­kas­ta tu­lee asiak­kail­le ai­nut­ker­tai­nen ko­ke­mus. Mat­kus­ta­jat nouse­vat kor­keam­mal­le kuin mi­kään muu kau­pal­li­nen len­to­ko­ne, ja he saa­vat ko­kea pai­not­to­muut­ta mik­ro­gra­vi­taa­tios­sa usei­den mi­nuut­tien ajan.

Vir­gin Ga­lac­ticin suun­ni­tel­tu mat­ka­reit­ti an­taa mat­kus­ta­jil­le ava­ruus­ko­ke­muk­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.