Tut­ki­jat ovat löy­tä­neet uusia ”älyk­kyys­gee­ne­jä”

Tutkimus osoit­taa, mi­ten DNA voi vai­kut­taa älyk­kyy­teen.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tapahtui Maailmalla -

Alan­ko­maa­lai­sen tut­ki­muk­sen tu­lok­set osoit­ta­vat, et­tä tiet­ty­jen gee­nien ja älyk­kyy­den vä­lil­lä val­lit­see yh­teys. Työ­ryh­mä tut­ki lä­hes 80 000 ih­mi­sen gee­ni­pro­fii­le­ja ja älyk­kyys­tes­ti­tu­lok­sia. He löy­si­vät to­dis­tei­ta, joi­den mu­kaan 52 gee­nil­lä (jois­ta 40 on uusia löy­dök­siä) on yh­teys älyk­kyy­den bio­lo­gi­siin me­ka­nis­mei­hin. Gee­nit vai­kut­ta­vat so­lu­jen ke­hi­tyk­seen, sy­nap­sien muo­dos­tuk­seen, ak­so­nien hal­lin­taan ja her­mo­so­lu­jen eri­lais­tu­mi­seen, ja ne il­men­ty­vät pää­asias­sa ai­vo­ku­dok­sen so­luis­sa.

Täl­lai­set tut­ki­muk­set voi­vat kui­ten­kin ol­la kiis­ta­na­lai­sia, kos­ka älyk­kyys­tes­tit, joil­le ne pe­rus­tu­vat, ei­vät yleen­sä mit­taa sel­lai­sia ky­ky­jä kuin luo­vuus tai so­si­aa­li­nen älyk­kyys.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.