Tut­ki­jat on­nis­tui­vat kvant­ti­te­le­port­taa­maan fo­to­nin

Tut­ki­jat ovat siir­tä­neet hiuk­ka­sen kau­pun­gin hal­ki siir­tä­mät­tä si­tä fyy­si­ses­ti.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tapahtui Maailmalla -

Tut­ki­joi­den on­nis­tui kvant­ti­fy­sii­kan avul­la lä­het­tää tie­toa 8,2 ki­lo­met­rin mat­kan Cal­ga­rys­sa, Ka­na­das­sa, siir­tä­mät­tä it­se ma­te­ri­aa.

Se on mah­dol­lis­ta lo­mit­tu­mi­sek­si kut­su­tun il­miön an­sios­ta, jos­sa se, mi­tä ta­pah­tuu yh­del­le par­tik­ke­lil­le, voi vai­kut­taa toi­seen pit­kän­kin mat­kan pääs­tä. Fo­to­neil­la ja muil­la al­keis­hiuk­ka­sil­la on ns. spin- omi­nai­suus; se mil­tä par­tik­ke­li näyt­tää eri suun­nis­ta. Lo­mit­tu­neen par­tik­ke­lin spin-lu­vun mit­taa­mi­nen vai­kut­taa vä­lit­tö­mäs­ti toi­sen par­tik­ke­lin ti­laan. Lo­mit­tu­neet pro­to­nit voi­vat näin py­syä lo­mit­tu­nei­na ti­las­ta riip­pu­mat­ta, jol­loin vies­te­jä voi­daan vä­lit­tää mää­rää­mäl­lä kvant­ti­par­tik­ke­lin spin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.