Te­hok­kuus kas­vaa

Luon­nos­ta saa­tu­ja ideoi­ta tie­teel­li­siin kek­sin­töi­hin

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Ta­kiai­nen Kaik­kein pie­nim­mät­kin meis­tä, jot­ka ei­vät vie­lä osaa si­toa ken­gän­nau­ho­jaan, pär­jää­vät, ja se on bio­mi­me­tii­kan an­sio­ta. Ta­kiai­nen otet­tiin hyö­ty­käyt­töön, kun tut­ki­ja huo­ma­si, mi­ten hel­pos­ti sen pie­net vä­kä­set tart­tui­vat hä­nen koi­ran­sa turk­kiin.

Yli­voi­mai­set tuu­li­tur­bii­nit Ry­hä­va­las on val­ta­vas­ta koos­taan huo­li­mat­ta us­ko­mat­to­man su­la­va eläin. Sen evien reu­noil­la on suu­ria kuh­mu­roi­ta. Ne an­ta­vat nos­tet­ta ja vä­hen­tä­vät vir­taus­vas­tus­ta, kun va­las te­kee vaa­ti­via kään­nök­siä. Tä­tä voi­daan käyt­tää hy­väk­si tuu­let­ti­mis­sa, len­to­ko­neis­sa ja tuu­li­tur­bii­neis­sa.

Ve­den­ke­ruu­ta au­tio­maas­sa Na­mi­bian au­tio­maa on maa­il­man kui­vim­pia paik­ko­ja, mut­ta na­mi­bia­lai­nen kuo­riai­nen pys­tyy elä­mään siel­lä. Se nos­taa ta­ka­ruu­miin­sa ylös ja ke­rää kon­den­soi­tu­neen ve­si­höy­ryn. Tut­ki­jat ovat löy­tä­neet se­län sii­vis­tä mik­ros­koop­pi­sia kuop­pia, jot­ka joh­ta­vat ve­den sen suu­hun. Vas­taa­van­lai­sia kuop­pia käy­te­tään ny­ky­ään uusis­sa ve­den­ke­ruu­yk­si­köis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.