Te­ko­ä­ly

Ai­vo­jen ra­ken­ne on kai­ken luo­vuu­tem­me poh­ja ja in­noi­tuk­sen läh­de bio­mi­me­tii­kal­le.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Ih­mi­sai­vot ovat maa­il­man­kaik­keu­den ke­hit­ty­neim­piä asioi­ta. Ai­vois­sa on noin 100 mil­jar­dia neu­ro­nia val­ta­vas­sa ver­kos­tos­sa, jos­sa jo­kai­nen neu­ro­ni on yh­tey­des­sä noin 10 000 muu­hun. Yli­voi­mai­nen ky­kym­me op­pia, tul­ki­ta ja poh­tia on teh­nyt meil­le mah­dol­li­sek­si pa­ran­taa sai­rauk­sia, las­keu­tua kuu­hun ja ke­hit­tää käyt­tö­kel­poi­sia tie­to­ko­neoh­jel­mia, jois­ta on tul­lut ar­ki­päi­väm­me kes­kei­nen osa. Tie­to­ko­nei­den voi­ma ja ka­pa­si­teet­ti ovat vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kas­va­neet huo­mat­ta­vas­ti, ja ny­ky­tie­to­ko­neet pys­ty­vät rat­kai­se­maan ma­te­maat­ti­sia on­gel­mia sil­män­rä­päyk­ses­sä, pal­jon no­peam­min kuin ih­mi­sai­vot. Tie­to­tek­nii­kal­la on val­ta­vas­ti ka­pa­si­teet­tia joil­la­kin alueil­la, mut­ta se ei edel­leen­kään ky­ke­ne kil­pai­le­maan ih­mi­sai­vo­jen par­hai­den omi­nai­suuk­sien kans­sa. Edis­ty­nyt eli­mem­me ky­ke­nee tul­kit­se­maan ja työs­tä­mään ais­ti­ha­vain­to­ja pa­rem­min kuin mi­kään muu. Voim­me seis­tä ke­säi­sel­lä ran­nal­la ja kuun­nel­la aal­to­ja, kat­soa lin­tu­ja ja tun­tea au­rin­gon läm­mön. Sit­ten ko­koam­me kai­ken tä­män tie­don ja luom­me ko­ko­nais­ku­van. Voim­me myös op­pia uusia asioi­ta ja so­peu­tua ko­ke­mus­tem­me mu­kaan. Tie­to­ko­neoh­jel­mat hyö­tyi­si­vät mo­lem­mis­ta ky­vyis­tä. Hil­jat­tain ke­hi­tet­ty al­go­rit­mi ky­ke­nee ana­ly­soi­maan mag­neet­ti­ku­vauk­sen ku­via ja diag­no­soi­maan kas­vai­mia ja poik­kea­mia. Kei­no­te­koi­sen her­mo­ver­kos­ton ke­hit­tä­jä ha­ki in­noi­tus­ta ai­vois­ta luo­dak­seen oh­jel­mia, jot­ka pys­ty­vät op­pi­maan ko­ke­muk­sis­ta. Kes­tää vie­lä kau­an, en­nen kuin näil­lä oh­jel­mil­la on sa­ma voi­ma ja ajat­te­lu­ky­ky kuin ai­voil­la, mut­ta käyt­tä­mäl­lä ai­vo­ja mal­li­na pää­sem­me jat­ku­vas­ti lä­hem­mäs to­del­la suo­ri­tus­ky­kyis­tä te­ko­ä­lyä.

”Meil­lä on eh­kä pian ai­vo­ja muis­tut­ta­via tie­to­ko­nei­ta, jot­ka hal­lit­se­vat pu­he­li­miam­me.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.