Pe­las­tus­to­ra­kat

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

To­ra­koi­ta pi­de­tään yleen­sä epä­miel­lyt­tä­vi­nä olen­toi­na, jois­ta on tun­ne­tus­ti vai­kea pääs­tä eroon. Tut­ki­jat ovat kek­si­neet, et­tä nii­den ul­ko­kuo­ri kes­tää liik­kees­sä ol­les­sa jo­pa 300-ker­tai­sia voi­mia nii­den ruu­miin­pai­noon ver­rat­tu­na. Ne pys­ty­vät si­tä pait­si liik­ku­maan us­ko­mat­to­man no­peas­ti hy­vin ah­tais­sa ti­lois­sa. Nii­den liik­ku­vuus an­toi idean ke­hit­tää CRAM. Se on ko­koon­pu­ris­tu­va ro­bot­ti, jon­ka me­ka­nis­mit ot­ta­vat mal­lia to­ra­kas­ta. Ko­neen ky­ky liik­kua pie­nis­tä au­kois­ta te­kee sii­tä so­ve­li­aan pe­las­tus­teh­tä­viin. Tu­le­vai­suu­des­sa huo­kaat eh­kä hel­po­tuk­ses­ta näh­des­sä­si to­ra­kan.

CRAM-RO­BOT­TI

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.