ME POLVEUDUMME APINOISTA

Mik­sei­vät kaik­ki api­nat ole ke­hit­ty­neet ih­mi­sik­si?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Et­tä ih­mi­set oli­si­vat ke­hit­ty­neet apinoista vai­heit­tain on eh­kä yk­si evo­luu­tion suu­rim­mis­ta vää­rin­kä­si­tyk­sis­tä. Voi ol­la, et­tä tun­net­tu ku­va ih­mi­sen ke­hi­tyk­ses­tä, jos­sa apinoista tu­lee ri­vis­tön ede­tes­sä yhä pys­tym­piä ja ih­mis­mäi­sem­piä, on vai­kut­ta­nut myy­tin le­viä­mi­seen. En­sik­si­kin api­na ei ole vain api­na. Ny­ky­api­nat jae­taan län­sia­pi­noi­hin ja itä­api­noi­hin, jot­ka ovat kak­si eri la­jia. Itä­api­nat jae­taan puo­les­taan puo­lia­pi­noi­hin, ih­mi­sa­pi­noi­hin ja ih­mi­siin. Meil­lä on mo­nia yh­tei­siä piir­tei­tä ih­mi­sa­pi­noi­den kans­sa (ts. sim­pans­sien, kää­piö­sim­pans­sien, oran­gu­tan­gien ja go­ril­lo­jen). Ne ovat lä­him­piä elä­viä su­ku­lai­siam­me, mut­ta ne ei­vät ole esii­siäm­me. Kaik­ki itä­api­nat ovat ke­hit­ty­neet yh­tei­ses­tä esi-isäs­tä toi­sis­taan riip­pu­mat­ta. Jos jäl­ji­tät ih­mis­fos­sii­le­ja kau­as men­nei­syy­teen, niis­tä tu­lee vä­hi­tel­len yhä api­na­mai­sem­pia. Niil­lä on suu­rem­mat ham­paat, pie­nem­mät ai­vot ja vah­vem­mat kä­si­var­ret ja ja­lat. Jos jäl­ji­tät sim­pans­se­ja kau­as men­nei­syy­teen, niis­tä­kin tu­lee yhä enem­män yh­teis­ten esi-isien kal­tai­sia. Jos pa­laat ajas­sa mil­joo­nia vuo­sia taak­se­päin, huo­maat, et­tä ih­mi­sen ja sim­pans­sin ke­hi­tys­his­to­riat lä­hes­ty­vät lo­pul­ta toi­si­aan. Tu­let huo­maa­maan, et­tä meil­lä on yh­tei­nen su­ku­lai­nen, jo­ka oli ai­van oma la­jin­sa: mei­dän esi-isäm­me.

Kai­kil­la al­la nä­ky­vän evo­luu­tio­puun haa­roil­la on yh­tei­nen esi-isä. Jos pa­laat vie­lä kau­em­mas men­nei­syy­teen, löy­dät lo­pul­ta yh­tei­sen esi-isän itä- ja län­sia­pi­noil­le, kai­kil­le kä­del­li­sil­le, kai­kil­le eläi­mil­le ja niin edel­leen. Kaik­ki evo­luu­tio­puun haa­rat jat­ka­vat ke­hi­tys­tään ja tuot­ta­vat uusia la­je­ja: kai­ken ko­koi­sia, muo­toi­sia ja vä­ri­siä.

”Kaik­ki itä­api­nat ovat ke­hit­ty­neet yh­tei­ses­tä esi-isäs­tä toi­sis­taan riip­pu­mat­ta.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.