EVOLUUTIO SE­LIT­TÄÄ ELÄMÄN ALUN

Jos evoluutio se­lit­tää, mi­ten elä­mä on muut­tu­nut, se voi var­maan­kin se­lit­tää myös, mi­ten se al­koi?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Evoluutio voi ker­toa pal­jon sii­tä, mik­si elä­mä on sel­lais­ta kuin se on, mi­ten se on muut­tu­nut ja so­peu­tu­nut ai­ko­jen ku­lues­sa. Se ei kui­ten­kaan voi se­lit­tää elämän al­ku­pe­rää. Evoluutio on jo vie­nyt mei­dät ta­kai­sin LUCA:AN: the Last Uni­ver­sal Com­mon Ances­to­riin (vii­mei­nen tun­net­tu yh­tei­nen esi-isä). Se on or­ga­nis­mi, jos­ta kaik­ki elä­mä maa­pal­lol­la on ke­hit­ty­nyt. Jäl­ji­tet­ty­ään ja ver­rat­tu­aan elä­män­puun kah­den van­him­man haa­ran eliöi­den (ar­keo­nit ja bak­tee­rit) gee­ne­jä tut­ki­jat us­ko­vat, et­tä LUCA eli noin 3,8 mil­jar­dia vuot­ta sit­ten, ja sil­lä oli ai­na­kin 100 gee­niä. Evo­luu­tio­tut­ki­mus voi an­taa meil­le joh­to­lan­ko­ja sii­tä, mi­tä vaa­di­taan, et­tä elä­mä voi­si al­kaa. It­se ar­voi­tus­ta ei ole vie­lä rat­kais­tu, mut­ta kaik­kien luon­non­tie­tei­den haa­ro­jen tut­ki­jat työs­ken­te­le­vät sen pa­ris­sa. Si­tä odo­tel­les­sa evoluutio se­lit­tää vain, mi­tä sen jäl­keen ta­pah­tui.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.