SILMÄ ON NIIN MONIMUTKAINEN, ET­TEI SE OLE VOI­NUT KE­HIT­TYÄ

Mi­ten mo­ni­mut­kai­set nä­kö­eli­met ovat voi­neet ke­hit­tyä?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Darwi­nin­kin oli vai­kea ym­mär­tää, et­tä silmä oli evo­luu­tion tu­los­ta, mut­ta jos käym­me sen lä­pi vai­he vai­heel­ta, se al­kaa kuu­los­taa us­kot­ta­val­ta. Sil­mät ovat yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan pig­ment­ti­läis­kiä, jot­ka rea­goi­vat au­rin­gon­va­loon. Jos tä­tä pig­ment­tiä on ta­sai­sel­la pin­nal­la, se voi vain ha­vai­ta va­lon ja pi­meän. Jos se saa pien­tä sy­vyyt­tä kuo­pas­sa, si­tä voi­daan käyt­tää päät­te­le­mään, mis­tä suun­nas­ta va­lo tu­lee. Jos kuo­pis­ta tu­lee hie­man sy­vem­piä ja auk­ko al­kaa sul­keu­tua, saa­daan jo­ta­kin, jo­ka muis­tut­taa neu­lan­rei­kä­ka­me­raa. Va­loa tu­lee si­sään vä­hem­män, ja ih­meel­li­siä ku­via al­kaa muo­dos­tua. Jos auk­ko sit­ten pei­te­tään ker­rok­sel­la lä­pi­nä­ky­viä so­lu­ja, sy­ven­nys voi täyt­tyä nes­teel­lä. Sil­loin lins­si, my­kiö, al­kaa muo­dos­taa kris­tal­le­ja si­säl­leen. Tä­mä lins­si aut­taa sil­mää koh­dis­tu­maan, ja ku­vis­ta tu­lee vie­lä te­rä­väm­piä. Kaik­ki nä­mä pie­net so­peu­tu­mi­set voi­vat an­taa eliöl­le pie­niä etu­ja ym­pä­ris­tös­sään; se voi esi­mer­kik­si met­säs­tää te­hok­kaam­min tai huo­ma­ta pe­toe­läi­met ai­kai­sem­min. So­peu­tu­mi­nen ete­nee mo­nien su­ku­pol­vien ajan, ja silmä on muun­tu­nut vä­hi­tel­len.

Mo­nil­la eläi­mil­lä on yh­den lins­sin silmä, ku­ten ih­mi­sel­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.