PUUTTEITA KARTOITUKSESSA?

Fos­sii­lien kar­toi­tuk­sen puut­teet voi­vat to­dis­taa evo­luu­tio­ta vas­taan.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Oli­si mu­ka­vaa, jos voi­sim­me seu­ra­ta ny­kyis­ten la­jien ke­hi­tys­tä vai­he vai­heel­ta sel­keis­tä his­to­rial­li­sis­ta lin­jois­ta, mut­ta fos­sii­lit ovat ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia. Kai­kis­ta täl­lä het­kel­lä uha­na­lai­sis­ta la­jeis­ta vain yh­dek­säs­tä pro­sen­tis­ta on ole­mas­sa fos­sii­le­ja. Kun tu­le­vai­suu­den ih­mi­nen kat­se­lee men­nei­syy­teen, hä­nel­le lo­put eläi­mis­tä ei­vät ole kos­kaan ol­leet ole­mas­sa­kaan.

Fos­sii­le­ja muo­dos­tuu it­se asias­sa ai­ka har­voin. Se ei joh­du sii­tä, mil­lai­nen ra­ken­ne eliöl­lä on, vaan mis­sä ja mi­ten se kuo­lee. Esi­mer­kik­si vii­da­kos­sa eläi­met tai muut eliöt syö­vät kuol­leet no­peas­ti, tai ne mä­tä­ne­vät ja muut­tu­vat maak­si. Si­ten kaik­ki jäl­jet ka­toa­vat, ja puutteita fos­sii­li­kar­toi­tuk­ses­sa on mah­do­ton vält­tää. Uusia fos­sii­le­ja löy­de­tään kui­ten­kin jat­ku­vas­ti, ja mo­nia ”yli­me­no­la­je­ja” on tun­nis­tet­tu. Ne tu­ke­vat evo­luu­tio­teo­ri­aa. He­vo­nen on yk­si esi­merk­ki täs­tä. Ny­ky­he­vo­sil­la on yk­si var­vas, mut­ta ne ke­hit­tyi­vät koi­ran ko­koi­sis­ta esi-isis­tä, joil­la oli mon­ta var­vas­ta jo­ka ja­las­sa. Fos­sii­leis­ta voi näh­dä mon­ta vä­li­muo­toa, jot­ka ker­to­vat, mi­ten var­paat ovat ka­don­neet ja kas­va­neet yh­teen ny­ky­he­vo­sen ka­viok­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.