EVOLUUTIO ON VAIN TEO­RIA

Em­me voi ol­la var­mo­ja, et­tä evo­luu­tio­ta ta­pah­tuu.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Täs­tä väit­tees­tä on mut­ki­kas­ta kes­kus­tel­la, kos­ka ”teo­ria” on osa sa­naa ”evo­luu­tio­teo­ria”. Pää­on­gel­ma on kui­ten­kin sa­na ”vain”, kos­ka jo­ta­kin sel­lais­ta kuin ”vain teo­ria” ei ole ole­mas­sa­kaan.

Teo­ri­aa käy­te­tään ar­ki­pu­hees­sa sy­no­nyy­mi­nä sel­lai­sil­le sa­noil­le kuin olet­ta­mus, ar­ve­lu ja us­ko­mus. Se on kei­no il­mais­ta, et­tä us­kot jon­kin ole­van tot­ta, mut­ta si­nul­la ei ole to­dis­tei­ta sen tuek­si. Tie­de ei toi­mi niin.

Tie­teel­li­nen teo­ria pe­rus­tuu suu­rel­le mää­räl­le to­dis­tei­ta, ei­kä se ole pelk­kä tee­si. Tie­tees­sä on mon­ta va­kiin­tu­nut­ta pe­ri­aa­tet­ta, ja kaik­ki pyö­rii teo­rioi­den ym­pä­ril­lä, esi­mer­kik­si et­tä maa kier­tää au­rin­koa kier­to­ra­dal­la (he­lio­sent­ri­nen maa­il­man­ku­va) ja elä­vät oliot koos­tu­vat so­luis­ta (so­luop­pi). Ne se­lit­tä­vät var­sin pe­rus­teel­li­ses­ti, mi­tä me näem­me, ja nii­tä voi­daan käyt­tää en­nus­ta­maan, mi­tä tu­le­vai­suu­des­sa ta­pah­tuu. To­dis­teet evo­luu­tios­ta ovat muser­ta­via, ja teo­ria on vah­vis­tet­tu mo­nia ker­to­ja usein eri ta­voin. Fos­sii­li­kar­toi­tus osoit­taa eliöi­den ke­hi­tyk­sen ajan myö­tä, vaik­ka se ei ole­kaan täy­del­li­nen. Si­tä tu­ke­vat elä­vien olen­to­jen fyy­si­set, ke­mial­li­set ja ge­neet­ti­set yh­tä­läi­syy­det. Elä­viä esi­merk­ke­jä eliöis­tä, jot­ka muut­tu­vat huo­mat­ta­vas­ti usei­den su­ku­pol­vien ai­ka­na, on riit­tä­väs­ti. Mi­tä enem­män to­dis­tei­ta tut­ki­jat löy­tä­vät, si­tä enem­män ne tu­ke­vat Darwi­nin teo­rioi­ta. Evoluutio ei ole ”vain” teo­ria.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.