Pät­kä­nuk­ku­ja

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Tar­vit­sem­me un­ta toi­miak­sem­me, mut­ta jot­kut meis­tä tar­vit­se­vat enem­män, ja se voi joh­tua gee­neis­tä. Un­ta ja val­veil­lao­loa sää­te­lee si­säi­nen kel­lo, jo­ka mää­rää ja yl­lä­pi­tää 24 tun­nin sykliä, sir­ka­di­aa­nis­ta ryt­miä (kä­si­te tu­lee la­ti­nan sa­nois­ta cir­ka ja diem, jot­ka tar­koit­ta­vat ”noin päi­vää”). Syklin tär­keä sää­te­ly­te­ki­jä on DEC2. Ih­mi­sil­lä, joil­la on pie­ni mu­taa­tio DEC2­gee­nis­sä, on eräs huo­mat­ta­va ky­ky. He nuk­ku­vat kes­ki­mää­rin kak­si tun­tia vä­hem­män kuin muut tun­te­mat­ta vä­sy­mys­tä. Se on har­vi­nai­nen mu­taa­tio, jo­ten si­tä on tut­kit­tu hii­ri­ko­keil­la. Hii­ril­lä on mon­ta yh­teis­tä gee­niä mei­dän kans­sam­me, ja ne­kin tar­vit­se­vat un­ta. Kun tut­ki­jat si­mu­loi­vat sa­man mu­taa­tion hii­ril­lä, he huo­ma­si­vat, et­tä uni­sykli ly­he­ni ja hii­ret py­syi­vät ak­tii­vi­si­na pi­tem­pään. Pie­ni muu­tos näyt­täi­si tuot­ta­van suu­ren muu­tok­sen unen­tar­pee­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.