Myrk­ky­re­sis­tens­si

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Ar­se­nik­ki on tap­pa­va myrk­ky, jo­ka voi ai­heut­taa syö­pää, sy­dän­sai­rauk­sia ja keuh­ko-on­gel­mia. San An­to­nio de los Cob­re­sin asuk­kail­la Ar­gen­tii­nas­sa on kui­ten­kin sa­lai­nen ase. Lä­his­tön vuo­ril­ta tu­le­va ve­si on saas­tu­nut­ta, ja sii­nä on yli 20 ker­taa enem­män ar­se­nik­kia kuin WHO suo­sit­te­lee. Väes­tö pys­tyy on­nek­si tor­ju­maan va­hin­gol­li­set vai­ku­tuk­set ge­neet­ti­sen mu­taa­tion an­sios­ta.

Kun ar­se­nik­kia tu­lee eli­mis­töön, se muut­tuu en­sin mo­no­me­tyy­liar­see­ni­ha­pok­si (MMA) ja sit­ten di­me­tyy­liar­see­ni­ha­pok­si (SMA). Tä­mä ta­pah­tuu me­tyy­lit­rans­fe­raa­si­mo­le­kyy­lien avul­la. Näis­tä MMA on myr­kyl­li­nen, ja se an­taa San An­to­nio de los Cob­re­sin asuk­kail­le edun. Heil­lä on gee­ni­muu­tos, jo­ka koo­daa ar­se­niit­ti­me­tyy­lit­rans­fe­raa­sia (AS3MT), jo­ten he pilk­ko­vat ai­neen no­peas­ti Dma:ksi ja suo­jaa­vat si­ten eli­mis­tön­sä pa­him­mil­ta vai­ku­tuk­sil­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.