IMPLANTIT

Am­mat­ti­lai­set ja har­ras­ta­jat tut­ki­vat eri­lai­sia ta­po­ja muo­ka­ta ihoa.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Säh­köi­nen ta­tuoin­ti

Tä­mä on muok­kaus­ta ta­tuoin­nil­la. Tä­mä The Mas­sac­husetts Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gyn (MIT) kor­kean tek­no­lo­gian ta­tuoin­ti voi tal­len­taa tie­toa, muuttaa vä­riä ja käyt­tää pu­he­lin­ta­si­kin. Sen te­ki­vät MIT:N Me­dia Lab ja Mic­ro­soft Re­search. Duos­kin on as­kel eteen­päin mik­ro­si­rus­ta, ja se so­pii vaat­tei­sii­si, kel­loi­hin ja mui­hin esi­nei­siin, joi­ta voit kan­taa mu­ka­na­si. Näi­den ta­tuoin­tien käyt­tä­mä leh­ti­kul­ta joh­taa vir­taa ihon lä­pi, ja niil­lä on kol­me pää­toi­min­toa: saa­pu­va tie­to, läh­te­vä tie­to ja kom­mu­ni­kaa­tio. Jot­kut ta­tuoin­nit toi­mi­vat nap­pu­loi­na tai näp­päi­mis­töi­nä. Toi­set vaih­ta­vat vä­riä vas­tus­kom­po­nent­tien ja läm­pö­ti­la­herk­kien ke­mi­kaa­lien avul­la. Jois­sa­kin on kää­me­jä, joi­ta voi käyt­tää lan­gat­to­mas­sa kom­mu­ni­kaa­tios­sa.

Sor­men­pää­mag­nee­tit

Pik­ku­rui­sia neo­dyy­mi­mag­neet­te­ja voi peit­tää si­li­ko­nil­la ja implan­toi­da sor­men­päi­hin. Ne rea­goi­vat säh­kö­joh­to­jen ja muun tek­no­lo­gian mag­neet­ti­kent­tiin. Ne an­ta­vat kan­ta­jal­leen erään­lai­sen seit­se­män­nen ais­tin, jon­ka an­sios­ta hän voi tun­tea il­mas­sa nä­ky­mät­tö­män mag­neet­ti­ken­tän muo­don ja vah­vuu­den.

Va­loa ihon al­la

Jot­kut implantit asen­ne­taan ihon al­le muut­ta­maan ke­hon ul­ko­nä­köä. Täs­sä on lei­kat­ta­va ja om­mel­ta­va, ja nii­tä te­ke­vät usein ta­tuoi­jat tai lä­vis­tä­jät. Vii­mei­sim­män ver­sion te­ki pitts­burg­hi­lai­nen ryh­mä Usa:ssa, ja sii­nä on led­va­lot­kin. Tä­mä ei ole herk­kä­hi­piäi­sil­le; kun puu­du­tusai­nei­den käyt­töön tar­vi­taan lu­pa, tä­mä teh­dään usein il­man.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.